Przejdź do treści Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu
ul. Mątewska 17, 88-100 Inowrocław tel. (52) 35-92-400 fax: (52) 35-92-407 e-mail: kancelaria@pupinowroclaw.pl
Wyszukiwarka

Tag: kfs

Trwa nabór wniosków w ramach KFS

PUP w Inowrocławiu informuje, że od dnia dzisiejszego rozpoczął nabór wniosków w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Nabór potrwa do 18 sierpnia. więcej

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY - finansowanie kształcenia pracowników i pracodawców

 
Dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w roku 2017
ze środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Wnioski na aktualnych drukach przyjmowane będą  od dnia 3 października 2017r. do 20 października 2017 r lub do wyczerpania środków.

Wnioski będą rozpatrywane po zakończeniu naboru, nie decyduje kolejność wpływu wniosków.     Środki rezerwy Krajowego Funduszu szkoleniowego przyznawane będą pracodawcom spełniającym jednocześnie co najmniej jeden z priorytetów Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz co najmniej jeden z priorytetów Rady Rynku Pracy   Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania środków KFS w roku 2017 1. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport
i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna; 2. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie
lub województwie zawodach deficytowych; 3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej
15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo
do emerytury pomostowej.   Priorytety Rady Rynku Pracy wydatkowania rezerwy KFS w roku 2017   a) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają kwalifikacji pełnych na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji ( nie mają matury); b) wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia; c) wsparcie kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych; d) wsparcie kształcenia ustawicznego w zakładach pracy, w których wszczęto proces restrukturyzacji w rozumieniu ustawy z 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne ( Dz. U. z 2015r., poz. 978).   W 2017 roku środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego będące w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy mogą zostać przeznaczone na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, na które składają się: określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS, kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień  zawodowych, badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem; Pracodawca może otrzymać środki na sfinansowanie: - w wysokości 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika, - w wysokości 100% kosztów kształcenia ustawicznego - jeżeli należy do grupy mikroprzedsiębiorców, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika. Starosta może przyznać środki na finansowanie kształcenia ustawicznego w wysokościach określonych powyżej, przy czym średni koszt kształcenia ustawicznego finansowanego z przyznanych środków na jednego uczestnika nie może przekroczyć kwoty 3.500,00 zł. PRACODAWCA to jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika. Nie jest pracodawcą osoba prowadząca działalność gospodarczą niezatrudniająca żadnego pracownika (zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). Finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy, udzielane pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu prawa konkurencji Unii Europejskiej, stanowi pomoc de minimis, o której mowa we właściwych przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. Pracodawca będący przedsiębiorcą dołącza do wniosku o zawarcie umowy na dofinansowanie kształcenia ustawicznego dokumenty pozwalające na ocenę spełniania warunków dopuszczalności pomocy de minimis.
Pracodawca zainteresowany uzyskaniem środków na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy składa wniosek w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności. Wnioski pracodawców rozpatrywane są  po zakończeniu naboru i w terminie 30 dni od dnia zakończenia naboru pracodawca zostaje poinformowany o sposobie jego rozpatrzenia. Przy rozpatrywaniu wniosku uwzględnia się: 1)        zgodność dofinansowania działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania  środków KFS na dany rok; 2)        zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego  z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy; 3)        koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku; 4)        posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków  KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego; 5)        w przypadku kursów- posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego; 6)        plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS; 7)        możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku. W przypadku gdy ilość wniosków spełniających powyższe kryteria jest znacznie większa od ilości środków finansowych przeznaczonych na realizację kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy, Starosta może  udzielić pierwszeństwa we wsparciu z KFS pracodawcom, którzy po raz pierwszy ubiegają się o tę formę wsparcia.   Szczegółowe informacje udzielane są na pok. 320 III piętro oraz pod nr tel. 052 3592443 Wnioski należy składać w terminie ogłoszonego naboru w kancelarii PUP pok. 204 II piętro.   więcej

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadziła nowy instrument polityki rynku pracy - Krajowy Fundusz Szkoleniowy, w skrócie KFS. Istotą rozwiązania jest przeznaczenie części składki odprowadzanej przez pracodawców na Fundusz Pracy na wsparcie kształcenia ustawicznego podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. więcej

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij