Przejdź do treści Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu
ul. Mątewska 17, 88-100 Inowrocław tel. (52) 35-92-400 fax: (52) 35-92-407 e-mail: kancelaria@pupinowroclaw.pl
Wyszukiwarka

Zasiłek dla bezrobotnych

Bezrobotny traci status w przypadku gdy:

 1. Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się w urzędzie pracy, jeżeli nie ma dla niego propozycji odpowiednie pracy, propozycji stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych. (art. 71 ust.1)
 2. W przypadku udokumentowania przez bezrobotnego okresu uprawniającego do zasiłku po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się w urzędzie pracy, jednak w okresie posiadania statusu bezrobotnego, prawo do zasiłku przysługuje od dnia udokumentowania tego prawa.(art. 71 ust. 6)
 3. Prawo do zasiłku nie przysługuje bezrobotnemu, który:
   a) w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem  rozwiązał stosunek pracy lub stosunek służbowy za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia stron, chyba że porozumienie stron nastąpiło z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy albo rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron nastąpiło z powodu zmiany miejsca zamieszkania lub pracownik rozwiązał umowę o pracę w trybie art. 55 § 1¹ Kodeksu pracy. (art. 75 ust 1 pkt 2)
  W tych przypadkach zasiłek przysługuje po 90 dniach od dnia zarejestrowania (art. 75 ust 2 pkt 2), a okres pobierania zasiłku ulega skróceniu o 90 dni. (art. 73 ust. 4)

   b) w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem spowodował rozwiązanie ze swej winy stosunku pracy lub stosunku służbowego bez wypowiedzenia. (art. 75 ust. 1 pkt 3)
  W tym przypadku zasiłek przysługuje po 180 dniach od dnia zarejestrowania (art. 75 ust. 2 pkt 3), a okres pobierania zasiłku ulega skróceniu o 180 dni. (art. 73 ust . 4)

   c) otrzymał przewidziane w odrębnych przepisach świadczenie w postaci jednorazowego ekwiwalentu pieniężnego za urlop górniczy, jednorazowej odprawy socjalnej, zasiłkowej, pieniężnej po zasiłku socjalnym, jednorazowej odprawy warunkowej lub odprawy pieniężnej bezwarunkowej. (art. 75 ust. 1 pkt 4)
  W tych przypadkach zasiłek przysługuje po okresie  za który otrzymał ekwiwalent lub odprawę. (art. 75 ust 2 pkt 4), a okres pobierania zasiłku ulega skróceniu o okres nieprzysługiwania zasiłku z tytułu otrzymania ekwiwalentu lub odprawy. (art. 73 ust. 4)

   d) otrzymał odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę. (art. 75 ust 1 pkt 5)
  W tym przypadku zasiłek przysługuje po okresie za który otrzymał odszkodowanie (ar. 75 ust. 2 pkt 4), a okres pobierania zasiłku ulega skróceniu o czas nieprzysługiwania zasiłku z tytułu otrzymania odszkodowania. (art. 73 ust. 4)

   e) w okresie krótszym niż 10 dni przebywa za granicą lub pozostaje w innej sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia – zasiłek za ten okres nie przysługuje. Całkowity okres pobytu za granica lub braku gotowości nie może przekroczyć łącznie 10 dni w okresie jednego roku kalendarzowego. (art. 75 ust.3)
 4. Okres pobierania zasiłku wynosi:
   a) 6 miesięcy – dla bezrobotnych zamieszkałych w okresie pobierania zasiłku na obszarze powiatu, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekracza 150 % przeciętnej stopy bezrobocia w kraju; (art. 73 ust. 1 pkt 1)
   b) 12 miesięcy – dla bezrobotnych: (art. 73 ust.1 pkt 2)
   - zamieszkałych w okresie pobierania zasiłku na obszarze powiatu, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała 150 % przeciętnej stopy bezrobocia w kraju lub
   - powyżej 50 roku życia oraz posiadających jednocześnie co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku, lub
   - którzy mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a małżonek bezrobotnego jest także bezrobotny i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez tego bezrobotnego.
 5. W razie urodzenia dziecka przez kobietę pobierającą zasiłek   lub  w ciągu miesiąca po jego zakończeniu, okres pobierania zasiłku  ulega przedłużeniu o czas, przez który przysługiwałby jej, zgodnie z odrębnymi przepisami, zasiłek macierzyński. (art. 73 ust.3) 
 6. Okres pobierania zasiłku ulega skróceniu o okres zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych oraz o okres odbywania stażu, szkolenia lub przygotowania zawodowego dorosłych przypadającego na okres, w którym przysługiwałby zasiłek. (art. 73 ust.4)
 7. Bezrobotny, który utracił status bezrobotnego na okres krótszy niż 365 dni  z powodu podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, pozarolniczej działalności lub uzyskiwania przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie i zrejestrował się  jako bezrobotny w okresie 14 dni od dnia ustania tych przyczyn, uzyskuje prawo do zasiłku na czas skrócony o okres pobierania zasiłku przed utratą statusu. (art. 73 ust. 5)
  Zasadę tę stosuje się również  w przypadku: (art. 73 ust. 6)
  - powołania i zwolnienia z zasadniczej służby wojskowej, nadterminowej zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych, służby wojskowej pełnionej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, ćwiczeń wojskowych, okresowej służby wojskowej oraz zasadniczej służby w obronie cywilnej i służby zastępczej,
  - bezrobotnych odbywających szkolenia lub staże organizowane przez inny podmiot niż powiatowy urząd pracy.
 8. Bezrobotnemu przysługuje zasiłek w wysokości: (art. 72 ust. 2)
  - 80 % kwoty zasiłku –  gdy posiada okres uprawniający do zasiłku wynoszący  mniej niż 5 lat,
  - 100 % kwoty zasiłku – gdy posiada okres uprawniający do zasiłku  wynoszący    od 5 lat do poniżej 20 lat,
  - 120 %  kwoty zasiłku – gdy posiada okres uprawniający do zasiłku wynoszący  co najmniej  20 lat.
 9. Zasiłki podlegają waloryzacji z dniem 1 czerwca o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku.  (art. 72 ust. 6) Kwoty zasiłków po waloryzacji ogłaszane są w  „Monitorze Polskim". (art. 72 ust.  8)
 10. Zasiłki wypłaca się w okresach miesięcznych z dołu. Zasiłek za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę przysługującego zasiłku przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie, za który przysługuje zasiłek. (art. 72 ust. 11)
 11. Od wypłaconych zasiłków opłacane są składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.(art. 72 ust. 13)
 12. Okresy pobierania zasiłku i stypendium  wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych oraz okresów składkowych w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. (art. 79 ust. 1)
  Okresów pobierania zasiłku i stypendium nie wlicza się jednak do: (art. 71 ust. 2)
  - okresów wymaganych do nabycia prawa i długości okresu pobierania zasiłku,
  - okresu zatrudnienia, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego,
  - stażu pracy określonego w odrębnych przepisach, wymaganego do wykonywania niektórych zawodów.

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. \Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij