Przejdź do treści Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu
ul. Mątewska 17, 88-100 Inowrocław tel. (52) 35-92-400 fax: (52) 35-92-407 e-mail: kancelaria@pupinowroclaw.pl
Wyszukiwarka

Utrata statusu bezrobotnego

1) nie spełnia warunków osoby bezrobotnej, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy, (art. 33 ust. 4 pkt 1)

2) otrzymał pożyczkę z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalności pozarolniczej lub rolniczej albo otrzymał jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej; pozbawienie statusu  następuje od  następnego dnia po dniu otrzymania środków, (art. 33 ust. 4 pkt 2)

3) rozpoczął realizację indywidualnego programu socjalnego w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu socjalnym lub podpisał kontrakt socjalny; pozbawienie statusu następuje od następnego dnia  po dniu rozpoczęcia  realizacji programu lub kontraktu, (art. 33 ust. 4 pkt 2 b)

4) odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie lub poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy; pozbawienie statusu następuje od dnia odmowy na okres: (art. 33 ust. 4 pkt 3)
a) 120 dni w przypadku pierwszej odmowy,
b) 180 dni w przypadku drugiej odmowy,
c) 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy,

5) nie stawił się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie i nie powiadomił w okresie do 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa; pozbawienie statusu następuje na okres jw. w punkcie 4, (art. 33 ust.4 pkt 4)

6) nie stawił się w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla nowego miejsca zamieszkania w terminie 14 dni od  dnia zmiany miejsca zameldowania (dotyczy bezrobotnego, który zmienił miejsce zamieszkania) (art. 33 ust. 4 pkt 4a)

7) złożył wniosek o pozbawienie statusu bezrobotnego, (art. 33 ust. 4 pkt 6)

8) z własnej winy przerwał szkolenie, staż lub wykonywanie prac społecznie użytecznych (do prac społecznie użytecznych kierowane są osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej); pozbawienie statusu następuje od dnia przerwania na okres wskazany w pkt. 4. (art. 33 ust. 4 pkt7)

9) po skierowaniu nie podjął szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie; pozbawienie statusu następuje na okres wskazany w pkt. 4. (art. 33 ust. 4 pkt 8)

10) pozostaje niezdolny do pracy wskutek choroby lub przebywania w zamkniętym zakładzie odwykowym przez nieprzerwany okres 90 dni; pozbawienie statusu następuje z upływem ostatniego dnia wskazanego okresu 90-dniowego, art. 33 ust. 4 pkt 9)

11) nie przedstawił zaświadczenia o niezdolności do pracy wskutek choroby na druku ZUS ZLA. (art. 33 ust. 4 pkt 10)
Nieprzedstawienie zaświadczenia w wymaganej formie skutkuje  pozbawieniem statusu z pierwszym dniem niezdolności do pracy. (art. 80 ust. 2)

12) z własnej winy przerwał program przygotowania zawodowego dorosłych, nie przystąpił do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub sprawdzającego. (art. 33 ust. 4 pkt 11)

W przypadku pozbawienia statusu bezrobotnego na wskazany okres, ponowne nabycie statusu  może nastąpić w wyniku ponownej rejestracji, po upływie tego okresu, przy spełnieniu warunków zawartych w ustawie do ich nabycia.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. \Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij