Przejdź do treści Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu
ul. Mątewska 17, 88-100 Inowrocław tel. (52) 35-92-400 fax: (52) 35-92-407 e-mail: kancelaria@pupinowroclaw.pl
Wyszukiwarka

Sięgnij po 7,5 tysiąca złotych na zasiedlenie

Nie przekroczyłeś 30 roku życia i podejmujesz pracę lub działalność gospodarczą w miejscu oddalonym o ponad 80 km od miejsca zamieszkania? – sprawdź szczegółowe warunki przyznawania bonów na zasiedlenie. Być może będziesz mógł ubiegać się o wsparcie o wartości blisko 7,5 tysiąca złotych. PUP w Inowrocławiu dysponuje jeszcze środkami finansowymi z przeznaczeniem na ten cel.

Wraz z ostatnią nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która miała miejsce w maju br. wprowadzone zostały do katalogu form wsparcia oferowanych osobom bezrobotnym przez powiatowe urzędy pracy m.in. bony na zasiedlenie.  Jest to mechanizm, który wspiera mobilność na rynku pracy wśród osób do 30 roku życia poprzez sfinansowanie kosztów zamieszkania.

JAKA JEST WARTOŚĆ BONU?

Wysokość środków przyznanych w ramach bonu, nie może być wyższa niż 200% przeciętnego wynagrodzenia za pracę. PUP w Inowrocławiu w chwili obecnej oferuje w ramach tej formy 7470 zł brutto (6125 zł netto). Pieniądze wypłacane są niezwłocznie po dacie otrzymania przez bezrobotnego bonu na zasiedlenie.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O PRZYZNANIE BONU NA ZASIEDLENIE?

Bon na zasiedlenie może zostać  przyznany w związku z podjęciem przez osobę bezrobotną do 30 roku życia poza miejscem zamieszkania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, jeżeli:

 

  • z tytułu ich wykonywania będzie osiągała wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz będzie podlegała ubezpieczeniom społecznym,
  • odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której osoba bezrobotna zamieszka w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie,
  • będzie pozostawała w zatrudnieniu, wykonywała inną pracę zarobkową lub będzie prowadziła działalność gospodarczą przez co najmniej 6 miesięcy.

Ponadto w myśl zapisów wspomnianej ustawy bon na zasiedlenie może zostać przyznany jedynie osobom bezrobotnym, dla których ustalono profil pomocy I lub II.

JAK UZYSKAĆ BON NA ZASIEDLENIE?

Bon na zasiedlenie wydawany jest osobie bezrobotnej po pozytywnym rozpatrzeniu złożonego przez tę osobę wniosku.

GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O BONACH ZASIEDLENIOWYCH?

Szczegółowe informacje na temat wsparcia w postaci bonów zasiedleniowych opublikowaliśmy tutaj. Dokumentacja dotycząca wsparcia dostępna jest pod następującym adresem http://pupinowroclaw.pl/contents/289. Informacji udzielają także pracownicy PUP w Inowrocławiu (pok. 209 oraz pod numerem telefonu 52 35 92 453).

JAKIE CZYNNOŚCI PODEJMUJE BEZROBOTNY PO OTRZYMANIU BONU NA ZASIEDLENIE?

Po otrzymaniu bonu na zasiedlenie bezrobotny zmienia miejsce zamieszkania w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej musi nastąpić i zostać udokumentowane w terminie do 30 dni od otrzymania bonu. Dodatkowo w tym okresie należy także dostarczyć oświadczenie dotyczące podjęcia aktywności zawodowej w miejscu innym niż dotychczasowy adres zamieszkania z zachowaniem wspomnianych warunków.

Osoba korzystająca z bonu na zasiedlenie będzie musiała osiągać wynagrodzenie (dopuszcza się świadczenie pracy na rzecz kilku pracodawców) lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz podlegać ubezpieczeniom społecznym.

Spełnienie warunku pozostawania w zatrudnieniu, wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej przez łączny okres co najmniej 6 miesięcy u jednego lub kilku pracodawców zbadane zostanie po 8 miesiącach od otrzymania bonu.

W przypadku utraty zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej o zaistniałej sytuacji należy poinformować urząd pracy w terminie do 7 dni od dnia jej zaistnienia. W tym samym terminie należy poinformować urząd o ponownym podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej. Niezastosowanie się do powyższych terminów skutkuje zwrotem środków przyznanych w ramach bonu.

W przypadku niewywiązania się z warunków umowy osoba, która otrzyma pieniądze w ramach bonu na zasiedlenie zobowiązana będzie do ich zwrotu w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania.

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. \Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij