Przejdź do treści Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu
ul. Mątewska 17, 88-100 Inowrocław tel. (52) 35-92-400 fax: (52) 35-92-407 e-mail: kancelaria@pupinowroclaw.pl
Wyszukiwarka

ORGANIZACJA SZKOLEŃ

AKTY PRAWNE


Zadania związane z organizacją szkoleń dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz wykorzystaniem różnych instrumentów rynku pracy wspierających podnoszenie kwalifikacji określa:

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ze zmianami (  tekst jednolity z 2008 r. Dz. U. Nr 69, poz 415 z późniejszymi zmianami )
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy,( Dz. U. Nr 177, poz. 1193)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18sierpnia 2008 r. w sprawie sszczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego( Dz. U. Nr 136, poz. 1118).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września10 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy wprowadza standardy podstawowych usług rynku pracy, w celu zapewnienia bezrobotnym, poszukującym pracy oraz pracodawcom dostępu do usług rynku pracy na jednakowym poziomie. 20

Jedną z podstawowych usług rynku pracy jest organizacja szkoleń.

Szkolenia umożliwiają bezrobotnemu dostosowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy poprzez nabycie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejetności.

Przy kierowaniu na szkolenie obowiązuje zasada równości w korzystaniu ze szkoleń bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową.

Szkolenia mogą odbywać się w trybie:

 • indywidualnym,
 • grupowym

                            
SZKOLENIE INDYWIDUALNE
 

Kto może ubiegać się o szkolenie w trybie indywidualnym ?

Szkolenia indywidualne organizowane są na wniosek osoby bezrobotnej.

Starosta może skierować  bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie, jeżeli uzasadni on celowość tego szkolenia, a jego koszt w części finansowanej z Funduszu Pracy  w danym roku nie przekroczy 300% przeciętnego wynagrodzenia.

Szkolenie finansowane przez starostę z Funduszu Pracy odbywa się w formie kursu, realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia.

Szkolenie może trwać:

 • do 6 miesięcy
 • w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie nie dłużej niż 12 miesięcy,
 • w przypadku osób bez kwalifikacji zawodowych szkolenie może trwać do 12 miesięcy
 • a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie nie dłużej niż 24 miesiące.

Warunki szkolenia indywidualnego

Warunki te określa art. 40.1  ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:

" Starosta inicjuje, organizuje i finansuje z Funduszu Pracy szkolenia bezrobotnych, w celu podniesienia ich kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji, zwiększających szansę na podjęcie  lub utrzymanie zatrudnienia,  innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej w szczególności w przypadku:

 • braku kwalifikacji zawodowych,
 • konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji ,
 • utrata zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie,
 • brak umiejętności aktywnego poszukiwania pracy."

Procedura  - poszczególne kroki:

 • złożenie przez osobę wniosku o skierowanie na kurs w trybie indywidualnym ( wg wzoru -  plik do pobrania) wraz z uprawdopodobnieniem zatrudnienia, ( wg wzoru - plik  do pobrania).
 • ustalenie przez urząd zasadności skierowania  na wskazane szkolenie, w tym spełnienie warunku uprawdopodobnienia uzyskanie odpowiedniej pracy lub podjecia działalności gospodarczej,
 • poinformowanie na piśmie osoby uprawnionej o sposobie rozpatrzenia wniosku o skierowanie na szkolenie,
 • zawarcie umowy o szkolenie,
 • wydanie skierowanie na szkolenie zawierającego pisemną informację o prawach i obowiazkach związanych z uczestnictwem w szkoleniu.

Stypendium

 • Osobie bezrobotnej w okresie odbywania szkolenia, na które została skierowana przez powiatowy urząd pracy przysługuje stypendium

Wysokość stypendium wynosi miesięcznie  120% zasiłku dla bezrobotnych

Jeżeli miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co naj mniej 150 godzin , w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, z tym że stypendium nie może być niższe niż 20% zasiłku dla bezrobotnych.

 • Bezrobotnemu uprawnionemu w tym samym okresie do stypendium oraz zasiłku przysługuje prawo wyboru świadczenia.
 • Osoba skierowana na szkolenie, w przypadku podjęcia zatrudnienia innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej w trakcie szkolenia, ma prawo do ukończenia tego szkolenia bez konieczności ponoszenia jego kosztów.

Osobie takiej przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku niezależnie od wymiaru godzin szkolenia, od  dnia podjęciaa, innej pracy  zarobkowej lub działalności gospodarczej do zakończenia szkolenia. Od stypendium tego  nie są odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne. zatrudnieni                                  

SZKOLENIE GRUPOWE 

Szkolenia grupowe organizuje urząd pracy biorąc pod uwagę sytuację na lokalnym rynku pracy ( oczekiwania pracodawców, analizę zawodów deficytowych i nadwyżkowych, itp.)

Szkolenia grupowe organizowane są dla osób bezrobotnych na podstawie zatwierdzonego planu szkoleń, zawierajacego m.in. wymagania wstępne od kandydata.

Z planem szkoleń można zapoznać się:

 • na tablicy ogłoszeń w urzędzie pracy,
 • na stronie internetowej urzędu pracy.

Chęc udziału w szkoleniu grupowym można zgłosić w urzędzie pracy:

 • pośrednikowi pracy,
 • doradcy zawodowemu,
 • specjaliście ds. rozwoju zawodowego.

Zasady odpłatności za kurs

Koszty szkolenia grupowego pokrywa w całości Powiatowy Urząd Pracy.  

Procedura  - poszczególne kroki:

 • zapisy na szkolenia,
 • weryfikacja kandydatów( udział w klubach pracy, warsztatach poszukiwania pracy i wniosek doradcy zawodowego, aktywność w poszukiwaniu zatrudnienia, wcześniejsze ubieganie się o skierowanie na kursy – bez zakwalifikowania ( np. z powodu braku miejsc), doświadczenie zawodowe ( staż  pracy na określonych stanowiskach związanych z kierunkiem kursu), szczególnie trudna sytuacja materialna, termin wstepnego zakwalifikowania przez pośrednika / doradcę),
 • stworzenie listy uczestników i poinformowanie poszczególnych osób o zakwalifikowaniu się na szkolenie,
 • złożenie przez osobę bezrobotną wniosku o skierowanie na kurs w trybie grupowym,
 • wydanie skierowanie na szkolenie zawierającego pisemną informację o prawach i obowiazkach związanych z uczestnictwem w szkoleniu.

Stypendium

 • Osobie bezrobotnej w okresie odbywania szkolenia, na które została skierowana przez powiatowy urząd pracy przysługuje stypendium

Wysokość stypendium wynosi miesięcznie  120% zasiłku dla bezrobotnych

Jeżeli miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co naj mniej 150 godzin , w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, z tym że stypendium nie może być niższe niż 20% zasiłku dla bezrobotnych.

 • Bezrobotnemu uprawnionemu w tym samym okresie do stypendium oraz zasiłku przysługuje prawo wyboru świadczenia.
 • Osoba skierowana na szkolenie, w przypadku podjęcia zatrudnienia innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej w trakcie szkolenia, ma prawo do ukończenia tego szkolenia bez konieczności ponoszenia jego kosztów.

Osobie takiej przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku niezależnie od wymiaru godzin szkolenia, od  dnia podjęciaa, innej pracy  zarobkowej lub działalności gospodarczej do zakończenia szkolenia. Od stypendium tego  nie są odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne. zatrudnieni

Poszukujący pracy

Szkolenia są kierowane również dla poszukującego pracy, który:

 • jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku słuzbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
 • jest zatrudniony u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
 • otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, okreslone w odrębnych przepisach,
 • uczestniczy w zajeciach w Centrum integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, októrym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
 • jest żołnierzem rezerwy,
 • pobiera rentę szkoleniową,
 • pobiera świadczenie szkoleniowe ( jest przyznawane przez pracodawcę na wniosek pracownika i przysługuje po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego na czas udziału pracownika w szkoleniach, w okresie nie dłuzszym niż 6 miesięcy),
 • podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inna pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem.

Osobie poszukującej pracy w okresie odbywania szkolenia stypendium nie przysługuje.

 

Ważne informacje!

Skutki odmowy udziału w szkoleniu

Bezrobotny, który bez uzasadnionej przyczyny odmówił udziału w szkoleniu lub po otrzymaniu skierowania nie podjął szkolenia zostaje pozbawiony statusu bezrobotnego od następnego dnia po dniu skierowania na okres:

 • 120 dni w przypadku pierwszej odmowy,
 • 180 dni w przypadku drugiej odmowy,
 • 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy.

 

GDZIE UZYSKAĆ INFORMACJĘ!

Powiatowy Urząd Pracy

w Inowrocławiu

ul. Mątewska 17

Ø Stanowisko ds/ szkoleń – pok. 320 III pietro

tel. (052) 3592443

oraz

Ø pośrednictwo pracy

Ø doradztwo zawodowe

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. \Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij