Przejdź do treści Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu
ul. Mątewska 17, 88-100 Inowrocław tel. (52) 35-92-400 fax: (52) 35-92-407 e-mail: kancelaria@pupinowroclaw.pl
Wyszukiwarka

Analiza bezrobocia

INFORMACJA O BEZROBOCIU I DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W INOWROCŁAWIU

Kwiecień 2008POWIATOWY URZĄD PRACY
W INOWROCŁAWIU

ul. Mątewska 17, 88-100 Inowrocław, tel. (052) 359 24 16
fax.  (052) 359-24-58 mail:
toin@praca.gov.pl

INFORMACJA O  BEZROBOCIU I DZIAŁALNOŚCI
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W INOWROCŁAWIU
I. Stan  i  struktura  bezrobocia  w powiecie  inowrocławskim

Dane ogólne

         Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu obejmuje swym działaniem miasto Inowrocław, miasto-gminy: Gniewkowo, Janikowo, Kruszwica, Pakość, oraz gminy: Inowrocław, Złotniki Kujawskie, Rojewo, Dąbrowa Biskupia.

         Na koniec roku 2007  w Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu zarejestrowane były 14.992 osoby, w analogicznym okresie roku ubiegłego zarejestrowane były 18.382 osoby. Porównując te okresy widać, że bezrobocie na koniec  2007 było niższe niż w 2006 roku o 3.390 osób.
Stopa bezrobocia na koniec grudnia 2007 roku wynosiła 22,4% co dawało nam 3 miejsce w województwie, natomiast w roku 2006 roku wynosiła 26,7% - 6 miejsce w województwie.

         Na koniec 2007 roku prawo do zasiłku miało 2.678 osób,   co stanowi 18 %  ogółu zarejestrowanych , natomiast w analogicznym okresie roku ubiegłego 2.999 osób, co daje 16 % ogółu zarejestrowanych.
Liczba osób pobierających zasiłek zmalała o 321 osób, natomiast procentowy udział omawianej kategorii osób w ogólnej liczbie zarejestrowanych wzrósł o 2 %.

Liczba osób bez prawa do zasiłku na koniec 2007 roku wynosiła 12.314, co stanowi 82% ogółu zarejestrowanych, w analogicznym okresie roku 2006 roku liczba tych osób  wynosiła 15.383, co stanowi 84 % ogółu zarejestrowanych.
Zarówno liczba osób bez prawa do zasiłku, jak i procentowy udział w ogólnej liczbie zarejestrowanych spadła odpowiednio o 3.069 osób i o 2 punkty procentowe.

 

 Lata  Ogółem zarejestrowanych  Z prawem do zasiłku  Bez prawa do zasiłku
 2007  14.992  2.678  12.314
 2006  18.382  2.999  15.383

 

          Kobiety zarejestrowane jako bezrobotne stanowią ponad połowę ogółu zarejestrowanych. Na koniec grudnia 2007 roku kobiety stanowiły 61 % ogółu zarejestrowanych, liczba ich wynosiła 9.202. W analogicznym okresie roku 2006 roku zarejestrowane były 10.603 kobiety, co  stanowiło 58 % ogółu zarejestrowanych. Mimo spadku liczby kobiet w 2007 roku ich udział w ogólnej liczbie bezrobotnych wzrósł o 3 %.
 

 

 Lata  Ogółem zarejestrowanych   W tym kobiety   Procentowy
udział kobiet w
ogólnej liczbie
zarejestrowanych
  2007    14.992 
9.202 
61
  2006   18.382 
10.603 
58


Liczba zarejestrowanych kobiet mimo ogólnego spadku bezrobocia wzrosła o 4%.

 

Podział osób bezrobotnych według miast i gmin.   

          
 

Wyszczególnienie

2007

2006

Ogółem

Kobiety

Ogółem

Kobiety

Miasto Inowrocław

6.620

3.984

8.265

4.746

Miasto Gniewkowo

646

352

763

408

Obszar wiejski Gniewkowo

735

421

806

429

Miasto Janikowo

709

524

859

593

Obszar wiejski Janikowo

383

261

469

305

Miasto Kruszwica

824

573

1.133

703

Obszar wiejski Kruszwica

1.109

718

1.325

781

Miasto Pakość

639

418

799

481

Obszar wiejski Pakość

369

242

462

284

Gmina Dąbrowa Biskupia

486

277

602

324

Gmina Inowrocław

1.067

647

1.271

717

Gmina Rojewo

442

254

524

286

Gmina Złotniki Kujawskie

963

531

1.104

546

   

          Osoby bezrobotne zamieszkałe na wsi stanowiły 37 % ogółu osób zarejestrowanych    w urzędzie. Liczba bezrobotnych z tej kategorii spadła o 1.009 osób, ale udział procentowy wzrósł o 1 %. Kobiety, wśród osób zarejestrowanych ogółem zamieszkałych na  wsi stanowiły odpowiednio w 2007 – 60 % a w 2006r. – 56%. Liczba kobiet spadła w 2007 roku o 321, natomiast udział procentowy wzrósł o 4 punkty procentowe.
 

 Lata Ogółem zarejestrowanych osób zamieszkałych na wsi Udział w ogólnej liczbie zarejestrowanych  Liczba kobiet  Udział w ogólnej liczbie zarejestrowanych zamieszkałych na wsi
 2007  5.554   37 %   3.351   60 %
 2006  6.563   36 %   3.672  56 %


   

          Osoby zarejestrowane w okresie 12 miesięcy od daty ukończenia szkoły (absolwenci) na koniec roku stanowili 4 % ogółu zarejestrowanych. Udział tych osób w analogicznym okresie roku 2006 była identyczna. Kobiety w tej grupie osób bezrobotnych stanowiły w roku 2007 – 67 %, a w 2006 – 60 %.

 

 Lata Ogółem zarejestrowanych
absolwentów 
Udział w ogólnej liczbie zarejestrowanych  Liczba kobiet   Udział w ogólnej liczbie zarejestrowanych absolwentów
 2007  569   4 %  379    67 %
 2006  685   4 %  409   60 %

 

 

Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy


         Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy określone są w 6 grupach. Najliczniejszą grupę stanowiły tu osoby długotrwale bezrobotne 67% ogółu zarejestrowanych, następną grupą są osoby bez kwalifikacji zawodowych 36 % oraz osoby do 25 roku życia – 20 %.
Wiele osób bezrobotnych znajduje się w kilku grupach ryzyka, mogą być np.  osobami długotrwale bezrobotnymi oraz bez kwalifikacji.


 

Wyszczególnienie

2007

2006

Ogółem

Udział

Ogółem

Udział

do 25 roku życia

3.039

20 %

4.174

23 %

długotrwale bezrobotni

10.085

67 %

13.063

71 %

powyżej 50 roku życia

2.617

17 %

2.698

15 %

bez kwalifikacji zawodowych

5.394

36 %

6.605

36 %

samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia

562

4 %

598

3 %

niepełnosprawni

378

2 %

435

2 %Spadek osób bezrobotnych wystąpił  w we wszystkich 6 grupach, natomiast  udział procentowy w ogólnej liczbie zarejestrowanych w 2 grupach  uległ podwyższeniu mimo spadku liczby osób.
Można tu wymienić osoby powyżej 50 roku życia, gdzie spadek osób wyniósł 81, a udział procentowy wzrósł o 2 punkty procentowe oraz osoby samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia. Spadek  osób wyniósł tu 36, natomiast udział procentowy wzrósł o 1.
W dwóch grupach udział procentowy utrzymał się na tym samym poziomie, są to: osoby bez kwalifikacji zawodowych i osoby niepełnosprawne.
W grupie osób długotrwale bezrobotnych liczba tych osób w 2007 roku, jak i udział procentowy spadła odpowiednio o 2.978 osób i o 4 %. Taka sama sytuacja występuje wśród osób do 25 roku życia, gdzie udział procentowy spadł o 3, a liczba osób bezrobotnych o 1.135.
We wszystkich grupach, kobiety stanowiły większość. Najwięcej kobiet zarejestrowanych było w grupie osób samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia –  96 %. W pozostałych grupach udział kobiet waha się od 50 do 65 % na koniec 2007 roku. 
 

Wyszczególnienie

2007

2006

Kobiety

Udział

Kobiety

Udział

do 25 roku życia

1.828

60 %

2.256

54 %

długotrwale bezrobotni

6.520

65 %

7.914

61 %

powyżej 50 roku życia

1.304

50 %

1.319

49 %

bez kwalifikacji zawodowych

3.263

60 %

3.761

57 %

samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia

538

96 %

563

94 %

niepełnosprawni

226

60 %

248

57 %


Obecnie grupy osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy uległa niewielkim zmianom, gdzie do już istniejących dodano:
- kobiety, które nie podjęły pracy po urodzeniu dziecka (grupa ta występuje razem z długotrwale bezrobotnymi),
- bezrobotni bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego ( grupa ta występuje razem z osobami bez kwalifikacji zawodowych),
- bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia ( w poprzedniej wersji dziecko musiało być do 7 roku życia),
- bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia.


II. STRUKTURA  OSÓB  BEZROBOTNYCH


Bezrobotni według wykształcenia.
 
         Największa liczba bezrobotnych posiada wykształcenie zawodowe, stanowili oni 34 % ogółu zarejestrowanych, następnymi grupami są bezrobotni z wykształceniem gimnazjalnym i niższym – 33%, policealnym i średnim zawodowym – 22 %, średnim ogólnokształcącym – 8 % oraz wyższym – 3 %.

           

 Wykształcenie  2007  Udział w ogółem   2006  Udział w ogółem
 wyższe  532  3 %   603  3 %
 policealne,
 średnie zawodowe 
 3.235   22 %   3.859   21 %
 Średnie
 ogólne
 1.189   8 %  1.430   8 %
 zawodowe  5.082   34 %  6.442   35 %
 gimnazjalne  4.954   33 %   6.048   33 %

  
We wszystkich grupach wystąpił spadek liczby osób bezrobotnych w porównaniu do roku 2006. Największy spadek nastąpił wśród osób z wykształceniem  zawodowym – 21 %, następnie z wykształceniem: gimnazjalnym i poniżej – 18 %, średnim ogólnym – 17 %,  policealnym i średnim zawodowym – 16 % oraz wyższym – 12 %.

Mimo spadku liczby osób bezrobotnych w grupie osób z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym, wzrósł udział tych osób w ogólnej liczbie osób zarejestrowanych o 1 punkt procentowy.

Kobiety wśród wszystkich grup wg wykształcenia stanowiły ponad 50 % w stosunku do ogólnej liczby bezrobotnych w danej grupie. Najwięcej zarejestrowanych było z wykształceniem średnim ogólnokształcącym – 72%, policealnym i średnim zawodowym – 71% oraz  wyższym – 68%.
Pozostałe dwie grupy kształtują się na poziomie 58% z wykształceniem zawodowym  oraz 56 % z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej.

 

Bezrobotni według wieku.

         Najwięcej bezrobotnych zarejestrowanych było w dwóch grupach wiekowych: 25 – 34 oraz 45 – 54. Osoby te stanowiły 52 % ogółu zarejestrowanych. Następnymi grupami wiekowymi są osoby miedzy 35 a 44 rokiem życia oraz 18 a 24 rokiem życia. Stanowili  oni 42 % ogółu zarejestrowanych. Najmniej osób jest w przedziale wiekowym 55 – 59 i 60  - powyżej – 6 % ogółu zarejestrowanych.

 

 Wiek w  latach   2007  Udział w ogółem   2006   Udział w ogółem
 18-24   3.039   21 %   4.174   23 %
 25-34   4.357   29 %   5.377   29 %
 35-44   3.187   21 %   3.883   21 %
 45-54   3.487   23 %   4.050   22 %
 55-59   810  5 %  808  4 %
 60-pow.  112   1 %   90   1 %

   
Największy spadek wystąpił wśród osób do 24 roku życia o 27 %, następnie w przedziałach wiekowych:
- 25 - 34 lata – 19 %,
- 35 - 44 lata – 18 %,
- 45 - 59 lat   – 14 %.

Wśród osób powyżej 60 roku życia nastąpił wzrost o 24 %, a w przedziale wiekowym 55 – 59 lat o 0,2%.

Udział kobiet w poszczególnych grupach wiekowych:
- 18 - 24 lat – 60 %,
- 25 - 34 lat – 62 %,
- 34 - 44 lat – 65 %,
- 45 - 54 lat – 60 %,
- 55 - 59 lat – 43 %.

Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy.


         W tym podziale najwięcej   bezrobotnych  zarejestrowanych jest powyżej 24 miesięcy, stanowią oni  41 % ogółu zarejestrowanych. Drugą liczną grupę stanowiły osoby w przedziale 12 do 24 miesięcy – 18 % ogółu zarejestrowanych, następnie 6 -12 miesięcy – 15 %, 3 -6 miesięcy – 10 %, 1 -3 miesięcy – 12 % oraz do 1 miesiąca – 4 %.

    

Wyszczególnienie
/w miesiącach/
 2007  Udział w ogółem   2006   Udział w ogółem
 do 1  874   6 %   659   4 %
 1-3  2.078   14 %   2.199   12 %
 3-6  1.706   11 %   1.897   10 %
 6-12   2.075   14 %   2.690   15 %
 12-24   2.219  15 %   3.369   18 %
 pow. 24   6.040   40 %   7.568   41 %


W 5 grupach nastąpił spadek liczby osób bezrobotnych, największy w grupie od 12 do 24 miesięcy o 34%. W pozostałych grupach:
- od 1 do 3 – 4 %
- od 3 do 6 – 10 %,
- od 6 do 12 – 23 %,
- powyżej 24 – 20 %.
W  grupie do 1 miesiąca nastąpił wzrost o 33 %.

Kobiety stanowiły w tych grupach  większość. Najwięcej kobiet zarejestrowanych jest w grupie powyżej 24 miesięcy – 69 % w stosunku do zarejestrowanych ogółem w tej grupie. W pozostałych grupach:
- od 12 do 24 – 60 %,
- od 3 do 6 – 56 %,
- od 6 do 12 – 56 %,
- od 1 do 3 – 54 %,
- do 1 – 52 %.

III. NAPŁYW  I  ODPŁYW  OSÓB  BEZROBOTNYCH.


W roku 2007 zarejestrowały się 14.342 osoby, z czego po raz pierwszy 2.334, w roku ubiegłym zarejestrowało się 14.420 osób, w tym po raz pierwszy 2.717.
Liczba osób rejestrujących się zmalała o 78 w 2007 roku.
Wśród osób rejestrujących się przeważały  osoby poprzednio pracujące, i tak w 2007 roku zarejestrowało się 11.258 takich osób , natomiast w 2006 roku 11.400 osób.
Liczba osób dotychczas nie pracujących, które w 2007 roku zarejestrowały się wyniosła 3.084, natomiast w 2006 roku 3.020 osób.

   

 Lata Nowo zarejestrowani ogółem /z tego/  Po raz pierwszy  Udział w ogółem   Poprzednio pracujący  Udział w ogółem
 2007  14.342   2.334   16 %   11.258   78%
 2006  14.420   2.717   19 %   11.400   79%


Liczba osób wykreślonych z ewidencji w 2007 roku wynosiła 17.732, natomiast w 2006 roku –16.048 osób. Największą liczbę osób wykreślonych stanowiły osoby podejmujące pracę. W 2007 roku osób tych było 9.614, natomiast w 2006 - 10.520.
Drugą znaczną grupą były osoby, które nie potwierdziły gotowości do podjęcia pracy:
2007 rok – 4.553,
2006 rok – 2.257.

Kolejnymi grupami były osoby podejmujące staże, szkolenia, przygotowanie zawodowe oraz prace społecznie użyteczne: 2007 roku – 2.184, 2006 rok – 2.057 oraz  z innych przyczyn / podjęcie nauki, nabycie praw emerytalnych lub rentowych, podjęcie nauki czy dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego / :
2007 rok  -1.381,
2006 rok – 1.214.

 

 Wyszczególnienie   2007   2006
 Wykreśleni z ewidencji ogółem, w 
 tym:
 17.732   16.048
 Podjęcia pracy   9.614 (54%)   10.520 (65%)
 Niepotwierdzenie gotowości   4.553 (26%)   2.257 (14%)
 Staże, szkolenia, przygotowanie 
 zawodowe, prace społecznie 
 użyteczne 
 2.184 (12%)   2.057 (13%)
 Inne  1.381 (8%)   1.214 (8%)

  * w nawiasach udział w ogółem


W roku 2007 spadła  liczba osób podejmujących prace, a wzrosła liczba osób, które nie potwierdziły gotowości do podjęcia pracy.


IV. PODJĘCIA PRACY


Dane ogólne     

         W 2007 roku pracę podjęło 9.614 osób, w analogicznym okresie roku 2006 – 10.520.

 

 Lata  Podjęcia pracy 
 ogółem 
 Podjęcia pracy
 subsydiowanej 
 Podjęcia pracy
 niesubsydiowanej
 2007  9.614   2.280   7.334
 2006   10.520   2.361   8.159         Procentowy udział prac subsydiowanych i niesubsydiowanych w ogólnej liczbie podjęć pracy.

 

 Lata  Podjęcia pracy ogółem w %   Podjęcia pracy subsydiowanej w %  Podjęcia pracy niesubsydiowanej w %
 2007   100   24   76
 2006   100   22   78


Z powyższego widać, iż podjęcia pracy przez osoby bezrobotne w 2007 roku spadły o 906 osób. Spadek występuje zarówno w pracach subsydiowanych jak i niesubsydiowanych. Udział procentowy w ogólnej liczbie podjęć pracy uległ zmianie, gdzie prace subsydiowane wzrosły o 2 % (24%), a niesubsydiowane zmalały o 2 punkty procentowe (76 %).

 

Podział podjęć pracy wg jej rodzajów.

 

Wyszczególnienie

2007

2006

Liczba osób

Liczba osób

Podjęcia pracy

9.614

10.520niesubsydiowanej

7.334

8.159

       w tym pracy sezonowej

748

1.237

subsydiowanej

2.280

2.361


prace interwencyjne

799

916

roboty publiczne

1.088

1.061

jednorazowe środki na podjecie działalności

gospodarczej

338

337

dodatkowe miejsca pracy

53

44

inne

2

3

 

         Kobiety podejmujące prace stanowiły 50 % ogółu bezrobotnych podejmujących pracę. Prace subsydiowane podejmowane przez kobiety stanowiły średnio 57 % ogółu podejmujących ten rodzaj prac.

 

Liczba kobiet podejmujących pracę

 

Wyszczególnienie

2007

2006

Liczba kobiet

Liczba kobiet

ogółem

4.832

4.928

 

prace subsydiowane

1.298 (27%)

1.214 (25%)

prace niesubsydiowane

3.534 (73%)

3.714 (75%)

* w nawiasach udział w ogółem

Praca podejmowania przez kobiety według jej rodzajów


 

Wyszczególnienie

2007

2006

Liczba osób

Liczba osób

Podjęcia pracy

4.832

4.928niesubsydiowanej

3.534

3.714

       w tym pracy sezonowej

436

610

subsydiowanej

1.298

1.214


prace interwencyjne

451

441

roboty publiczne

641

581

jednorazowe środki na podjecie działalności

gospodarczej

179

171

dodatkowe miejsca pracy

27

20

inne

0

1

 


         Osoby zamieszkałe na wsi podejmujące pracę stanowiły średnio 30 % ogółu podejmujących prace. Prace subsydiowane podejmowane przez osoby zamieszkałe na wsi stanowiły średnio 30 %  ogółu podejmujących ten rodzaj prac.


Liczba osób zamieszkałych na wsi podejmujących pracę

 

Wyszczególnienie

2007

2006

Liczba osób

Liczba osób

Ogółem

3.057

3.244

 

Prace subsydiowane

697 (23%)

765 (24%)

Prace niesubsydiowane

2.360 (77%)

2.479 (76%)

* w nawiasach udział w ogółem


 

Praca podejmowana przez osoby zamieszkałe na wsi według jej rodzajów

 

 


 

Wyszczególnienie

2007

2006

Liczba osób

Liczba osób

Podjęcia pracy

3.057

3.244niesubsydiowanej

2.360

2.479

       w tym pracy sezonowej

263

359

subsydiowanej

697

765


prace interwencyjne

226

329

roboty publiczne

372

352

jednorazowe środki na podjecie działalności

gospodarczej

84

71

dodatkowe miejsca pracy

14

13

inne

1

0V. DZIAŁANIA  PODEJMOWANE  PRZEZ  POWIATOWY  URZĄD  PRACY  W  INOWROCŁAWIU


1. Pośrednictwo  pracy

         W 2007 roku do serwisu pracy wpłynęło 4.920 ofert pracy , jest to o 2 % mniej ofert pracy niż zgłoszonych w 2006 roku – 5020. Spadek liczby ofert zarówno na prace subsydiowane jak i na niesubsydiowane. Większość zgłoszonych ofert to oferty na prace subsydiowane, stanowią one 63 % ogółu zgłoszonych ofert w 2007 roku.

 

Lata

Oferty
ogółem

Oferty na
prace subsydiowane

%  udział w ogółem

Oferty na prace niesubsydiowane

%  udział w ogółem

2007

4.920

3.076

63

1.844

37

2006

5.020

3.207

64

1.813

36


Z ogólnej liczby ofert 45 % stanowią oferty z sektora prywatnego (2.192) oraz 27 % ofert, to oferty na prace sezonowe, krótkookresowe (1.306).

 

Wizyty osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Referacie Pośrednictwa Pracy:

 

Lata

Liczba wizyt

2007

18274

2006

19812W odniesieniu do 2006 roku obserwujemy niewielki spadek wizyt osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Referacie Pośrednictwa Pracy.


Zorganizowane giełdy pracy:


 

Rok

Liczba Giełd Pracy

Liczba uczestników

Liczba osób zatrudnionych

2007

20

380

71

2006

33

586

155


W 2007 roku najliczniejszą grupę osób bezrobotnych i poszukujących pracy przyciągnęły Giełdy Pracy organizowane na stanowiska:
- kasjer-sprzedawca (Carrefour),
- agent ochrony (Agencja Ochrony VOTUM),
- operator, kontroler jakości, magazynier (Orion Elektronic Poland)
- magazynier (POLOmarket Sp. z o.o.),
- spawacz, mechanik, monter, lakiernik (SKIBICKI Technika Transportowa),
- pracownik produkcyjny (PPH Herring).


2. Aktywne  formy  przeciwdziałania bezrobociu.


Prace interwencyjne.

         Prace interwencyjne podjęło 799 osób o 117 mniej niż w roku 2006 (916 osób). Ta forma aktywna stanowi 8,3% ogółu podjęć pracy w omawianym okresie. Ponad połowa osób podejmujących prace interwencyjne to kobiety (56%), a 28 % to osoby zamieszkałe na wsi.


Podjęcia prac interwencyjnych:

 

Wyszczególnienie

Ogółem podjęć pracy

Osoby które skorzystały z formy aktywnej

Kobiety

Osoby

zamieszkałe

na wsi

Liczba osób

9.614

799

451

226

% udział

X

8,3

56*

28*

* procent obliczony z ogólnej liczby podjęć prac interwencyjnych Wydatki na prace interwencyjne
  

Lata

Fundusz pracy

2007

3527,8 tys. zł

2006

3380,7 tys. zł


Roboty publiczne

         W 2007 roku ten rodzaj pracy podjęło 1.088 osób, natomiast w 2006 roku 1.061 (wzrost o 27 osób). Udział tej formy aktywnej w ogólnej liczbie podjęć pracy wynosił 11 %. Większość osób bezrobotnych podejmujących roboty publiczne to kobiety (59%), osoby zamieszkałe na wsi stanowiły 34%.

Skierowania na roboty publiczne:

 

Wyszczególnienie

Ogółem

podjęć

pracy

Osoby które skorzystały z formy aktywnej

Kobiety

Osoby

zamieszkałe

na wsi

Liczba osób

9.614

1.088

641

372

% udział

X

11

59*

34*

* Procent obliczony z ogólnej liczby podjęć robót publicznych

 

Wydatki poniesione na roboty publiczne

 

 

 

Lata

Fundusz pracy

2007

5691,6 tys. zł

2006

5094,7 tys. złJednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

         Liczba osób, które otrzymały środki na uruchomienie własnej działalności gospodarczej od dwóch lat utrzymuje się na tym samym poziomie. W 2007 roku środki otrzymało 338 osób, a rok wcześniej 337. Udział tej formy aktywnej w ogólnej liczbie podjęć pracy stanowi 4%. Ponad połowa omawianych osób to kobiety – 53%, natomiast osoby zamieszkałe na wsi stanowiły 25 %.


 

Liczba zaktywizowanych bezrobotnych:

 

 

 

Wyszczególnienie

Ogółem podjęć pracy

Osoby które skorzystały z formy aktywnej

Kobiety

Osoby zamieszkałe na wsi

Liczba osób

9.614

338

179

84

% udział

X

4

53*

25*

* procent obliczony z ogólnej liczby udzielonych jednorazowych środków


 

Środki wydatkowane na utworzenie własnej działalności gospodarczej

 

 

 

Lata

Fundusz pracy

EFS

2007

204 tys. zł

3840 tys. zł

2006

134 tys. zł

3196 tys. złWyposażenie i doposażenie miejsc pracy
       
         W 2007 roku z tej formy aktywnej skorzystały 53 osoby, w roku ubiegłym 44 osoby. Liczba osób wykreślonych z ewidencji z przyczyn podjęcia pracy stanowiła 0,6%. Kobiety stanowiły tu 51% ogółu podejmujących pracę w tym rodzaju formy aktywnej, a osoby zamieszkałe na wsi 26%.

Podjęcia pracy na podstawie przyznanych środków na doposażenie, wyposażenie miejsca pracy:

 

Wyszczególnienie

Ogółem podjęć pracy

Osoby które skorzystały z formy aktywnej

Kobiety

Osoby zamieszkałe na wsi

Liczba osób

9.614

53

27

14

% udział

X

0,6

51*

26*

* procent obliczony z ogólnej liczby udzielonych jednorazowych środków


Staże

         Liczba osób, które skorzystały ze staży w 2007 roku wynosiła 908 i była niższa niż w 2006 roku o 3 osób (911 osób). Osoby podejmujące staż w ogólnej liczbie osób wyłączonych z ewidencji stanowiły  5 %. Większość osób na stażu to kobiety -  75 % ogółu osób na stażu. Osoby zamieszkałe na wsi podejmujące staż stanowiły  38 % ogółu podejmujących staż.

 

Podjęcia stażu:

 

Wyszczególnienie

Ogółem

wykreślonych z ewidencji

Osoby które skorzystały z formy aktywnej

Kobiety

Osoby zamieszkałe na wsi

Liczba osób

17.732

908

683

347

% udział

X

5

75*

38*

* procent obliczony z ogólnej liczby podjęć stażu

Wydatki związane z organizacją staży zawodowych

 

Lata

Fundusz pracy

EFS

2007

3320,4 tys. zł

896,7 tys. zł

2006

1472,2 tys. zł

2432,1 tys. zł

 

Przygotowanie zawodowe

         Przygotowanie zawodowe w 2007 roku podjęło 139 osób, natomiast w 2006 roku 109 osób - wzrost o  30 osób. Przygotowanie zawodowe stanowiło  0,8 % ogółu osób wykreślonych z ewidencji. Tak ja w przypadku wyżej omawianych form  większość stanowiły kobiety - 73% ogółu na przygotowaniu zawodowym. Zamieszkali na wsi stanowili  34% ogółu podejmujących przygotowanie zawodowe.


Podjęcia przygotowania zawodowego:


 

Wyszczególnienie

Ogółem wykreślonych z ewidencji

Osoby które skorzystały z formy aktywnej

Kobiety

Osoby

zamieszkałe

na wsi

Liczba osób

17.732

139

102

47

% udział

X

0,8

73*

34*

* procent obliczony z ogólnej liczby podjęć przygotowania zawodowego


 

Wydatki poniesione na przygotowanie zawodowe

 

 

 

Lata

Fundusz pracy

EFS

2007

18,5 tys. zł

474,8 tys. zł

2006

19,3 tys. zł

371,4 tys. zł


Prace społecznie użyteczne

         Pierwsze osoby na tą formę aktywna zostały skierowane w 2006 roku – 156 osób, w roku 2007 liczba osób podejmujących prace społecznie użyteczne (70 osób) zmniejszyła się o 86. Udział w ogólnej liczbie osób wykreślonych wynosił w 2007 roku 0,4%. Kobiety stanowiły 76% ogółu skierowanych na prace społecznie użyteczne, a osoby zamieszkałe na  wsi 54 %.


Podjęcia prac społecznie użytecznych:

 

Wyszczególnienie

Ogółem

wykreślonych  z ewidencji

Osoby które skorzystały z formy aktywnej

Kobiety

Osoby

zamieszkałe

na wsi

Liczba osób

17.732

70

53

38

% udział

X

0,4

76*

54*

* procent obliczony z ogólnej liczby podjęć prac społecznie użytecznych


 

Wydatki na prace społecznie użyteczne

 

 

 

Lata

Fundusz Pracy

2007

58,4 tys. zł

2006

81,1 tys. zł


Szkolenia  bezrobotnych

         W 2007 roku na szkolenia zostało skierowanych 1.067 osób, natomiast w 2006 roku liczba ta wynosiła 881. Liczba osób podejmujących szkolenia wzrosła o 186 w 2007 roku. Udział tej formy aktywnej w ogólnej liczbie wykreśleń z ewidencji wynosił 6%. Kobiety kierowane na szkolenia stanowiły  43 %, natomiast osoby zamieszkałe na wsi rozpoczynające szkolenia stanowiły 30%.


Podjęcia szkoleń:

 

Wyszczególnienie

Ogółem

wykreślonych  z  ewidencji

Osoby które skorzystały z formy aktywnej

Kobiety

Osoby

zamieszkałe

na wsi

Liczba osób

17.732

1.067

460

321

% udział

X

6

43*

30*

* procent obliczony z ogólnej liczby podjęcia szkoleń


Osoby bezrobotne najczęściej korzystały z następujących kierunków szkoleń:
- spawanie elektryczne i gazowe
- spawanie w osłonach gazowych
- obsługa wózków widłowych napędzanych silnikami
- magazynier z obsługa wózków jezdniowych napędzanych silnikami
- prawo jazdy kat C, E i D
- operator sprzętu budowlanego

Z w/w szkoleń skorzystało 475 osób.

Grupa 237 osób bezrobotnych skorzystała z następujących szkoleń:
- pracownik administracyjno-finansowy z elementami księgowości komputerowej
- sprzedawca z obsługa komputera i kas fiskalnych
- ABC przedsiębiorczości
- Fakturzysta z obsługa komputera i kas fiskalnych
- Minimum BHP z elementami Kodeksu Pracy

Ponadto organizowano również:
-kurs florystyczny
- szycie odzieży certyfikowanej roboczo-ochronej
- kurs sztukatorski z elementami konserwacji cegły
- kosmetyczny – wizaż, stylizacja paznokci
- odnowienie uprawnień pielęgniarskich


Wydatki ma szkolenia

 

Lata

Fundusz pracy

EFS

2007

710,8 tys. zł

619,2 tys. zł

2006

371,3 tys. zł

284,9 tys. zł


Refundacja kosztów dojazdu i zakwaterowania

Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu w 2007 dokonał zwrotu kosztów przejazdu 32 osobom a zwrotu kosztów zakwaterowania 4 osobom. Łączna kwota związana ze zwrotem kosztów zakwaterowania i przejazdu wyniosła 54,3 tys. zł.


 

Lata

Fundusz pracy

2007

54,8 tys. zł

2006

100 tys. zł


Poradnictwo zawodowe

         Poradnictwo zawodowe prowadzi działania wobec osób bezrobotnych, poszukujących pracy i młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Organizowane spotkania grupowe realizują programy aktywizujące w ramach:  Klubu Pracy, Warsztatów Aktywnego Poszukiwania Pracy.
Dla młodzieży szkolnej organizuje się spotkania się spotkania mające na celu ich właściwy wybór dalszej edukacji, przedstawiona zostaje aktualna sytuacja na rynku pracy i określone potrzeby pracodawców w sferze zatrudnienia. Ponadto poradnictwo zawodowe realizuje zadania z zakresu poradnictwa indywidualnego wg potrzeb osób bezrobotnych oraz informacji zawodowej.


 

Lata

Poradnictwo indywidualne (liczba osób)

Poradnictwo grupowe (liczba osób)

informacja

zawodowa

indywi-

dualna

gru-

powa

2007

2.170

427

531

597

2006

2.662

612

220

521VI. PROJEKTY  WSPÓŁFINANSOWANE ZE  ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO ORAZ „REZERWY" MPIPS


1. Programy finansowane z Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu pozyskał dodatkowe środki z Funduszu Pracy na finansowanie programów:
- „Praca i środowisko" – 889.800 zł
- „Inwestycje w kwalifikacje deficytowe na rynku pracy (IKD)" – 985.400 zł
- Praca dla młodych – Dobry Start – 492.700 zł


Realizacja programu „Praca i środowisko 2007"

Cele programu
- Wykonanie prac konserwacyjnych i remontowych na rzekach i urządzeniach melioracji podstawowych; działania na rzecz ochrony środowiska związane m. in. z zagospodarowaniem zaniedbanych terenów leśno-rekreacyjnych, szlaków turystycznych, sprzątaniem i konserwacją ścieżek rowerowych, terenów wokół jezior i ośrodków wypoczynkowych na terenie całego województwa kujawsko-pomorskiego,
- Aktywizację zawodowa osób bezrobotnych, głównie z terenów wiejskich.

Beneficjenci
- programem objęto 163 osoby bezrobotne, będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Realizacja programu „Inwestycje w kwalifikacje deficytowe na rynku pracy"

Cele programu
- dopasowanie struktury zawodowej bezrobotnych  do potrzeb pracodawców działających na lokalnym rynku pracy,
- zmniejszenie niedoborów kadr kwalifikowanych i uzyskanie zatrudnienia przez osoby bezrobotne.

Okres realizacji
01 lipca 2007 roku – 31 grudnia 2007 roku

Beneficjenci
- 254 osoby bezrobotne

Formy aktywizacji
- szkolenia zawodowe
- staże
- refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy


Realizacja programu „Praca dla młodych – Dobry Start"

Cele programu
- zwiększenie szans młodych ludzi na uzyskanie pierwszego doświadczenia zawodowego.

Beneficjenci
- 195 osób, program skierowany jest do młodych bezrobotnych do 25 roku życia oraz absolwentów szkół wyższych do 27 roku życia.

Okres realizacji
01 lipca 2007 roku – 31 grudnia 2007 roku

Formy aktywizacji
- szkolenia zawodowe
- staże

Wszyscy bezrobotni zostali objęci Indywidualnym Planem Działań, który obejmuje: diagnozę możliwości i preferencji młodego człowieka, przedstawienie mu ofert pracy, pomoc w wyborze pracodawcy oraz pomoc w nawiązaniu kontaktu z wybranym pracodawcą.

2. Programy finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej stworzyło możliwość aplikowania o środki na finansowanie działań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

W 2007 roku Powiatowy Urząd Pracy kontynuował realizację projektów rozpoczętych w 2006 roku.

Realizacja  projektu  „Szansa dla młodzieży  z   powiatu inowrocławskiego"
 
Projekt „Szansa dla młodzieży z powiatu inowrocławskiego" jest realizowany na mocy umowy o dofinansowanie projektu zawartej pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w    Toruniu i Powiatowym Urzędem Pracy w Inowrocławiu.

Okres realizacji
- od 01.02.2006r. do 30.09.2007r.

Wartość ogółem projektu
- 4.795.700  zł, w tym 1.474.300 zł na rok 2007.

Beneficjenci
- program skierowany jest do młodzieży poniżej 25 roku życia, bezrobotnej zarejestrowanej w PUP Inowrocław przez okres do 24 miesięcy, w tym absolwentów wszystkich typów szkół, zamieszkałej na terenie powiatu inowrocławskiego.
 
Formy aktywizacji
- pomoc w poszukiwaniu pracy – 1110 osób
- szkolenia – 200 osób
- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 97 osób
- staże zawodowe – 781 osób
 
Realizacja projektu „Wsparcie osób długotrwale bezrobotnych z powiatu inowrocławskiego"
 
Projekt „Wsparcie osób długotrwale bezrobotnych z powiatu inowrocławskiego" jest realizowany na mocy umowy o dofinansowanie projektu zawartej pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu i Powiatowym Urzędem Pracy w Inowrocławiu.

Okres realizacji projektu
- od 01.02.2006r. do 31.10.2007r.

Wartość ogółem projektu
- 7.756.800 zł, w tym 4.435.500 zł na rok 2007.

Beneficjenci projektu
- osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP Inowrocław powyżej 25 roku życia, bezrobotne przez okres do 24 miesięcy, zamieszkałe na terenie powiatu inowrocławskiego.
 
Formy aktywizacji
- pomoc w poszukiwaniu pracy – 1590
- szkolenia – 798,
- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 493,
- przygotowanie zawodowe w miejscu pracy – 237.
 
VII. PODSUMOWANIE 

  1. Rozmiary bezrobocia rejestrowanego maleją i jednocześnie zmienia się struktura populacji osób bezrobotnych.
  2. Wzrósł udział kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych i stanowi obecnie 61 %. Kobiety stanowią większość we wszystkich grupach osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy. W każdej z tych grup nastąpił wzrost udziału kobiet.
  3. Rośnie liczba bezrobotnych zamieszkałych na wsi i wynosi obecnie 37 %. Zmalała natomiast liczba osób zamieszkałych na wsi podejmujących pracę. Kobiety stanowią 60 % bezrobotnych z terenów wiejskich.
  4. Najwięcej bezrobotnych zarejestrowanych było w dwóch grupach wiekowych: 25 – 34 oraz 45 – 54. Osoby te stanowiły 52 % ogółu zarejestrowanych. Nastąpił spadek liczby bezrobotnych w wieku 18 – 24.
  5. Zmniejszeniu uległ procentowy udział osób bezrobotnych z wykształceniem zawodowym a wzrósł udział osób z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym. W pozostałych grupach (z wykształceniem wyższym, średnim ogólnym i gimnazjalnym) procentowy udział nie zmienił się. Najwięcej zarejestrowanych bezrobotnych posiada wykształcenie zawodowe i gimnazjalne, odpowiednio 34 i 33 procent.
  6. W zestawieniu osób bezrobotnych według czasu pozostawania bez pracy dominują osoby zarejestrowane powyżej 24 miesięcy. Kobiety stanowią 69 % tej grupy.
  7. Zmalała liczba podjęć pracy. Spadek ten występuje zarówno w pracach subsydiowanych jak i w niesubsydiowanych. Spadła także liczba zgłoszonych ofert pracy. W 2007 roku nastąpił niewielki spadek liczby wizyt bezrobotnych i poszukujących pracy w Referacie Pośrednictwa Pracy.

Załączniki:

  1. Analiza_2007_c564fc517b0226938ba8164fbd6964ea.pdf

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. \Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij