Przejdź do treści Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu
ul. Mątewska 17, 88-100 Inowrocław tel. (52) 35-92-400 fax: (52) 35-92-407 e-mail: kancelaria@pupinowroclaw.pl
Wyszukiwarka

Program promocji zatrudnienia i aktywizacji rynku pracy

Program promocji zatrudnienia i aktywizacji rynku pracy powiatu inowrocławskiego na lata 2009 - 2013.

Spis treści

Wprowadzenie. 5

Rozdział I – Charakterystyka powiatu inowrocławskiego. 7

1.1 Uwarunkowania geograficzne. 7

1.2 Uwarunkowania demograficzne. 9

Rozdział II – Rynek pracy w powiecie inowrocławskim.. 17

2.1 Analiza podmiotów gospodarczych. 17

2.1.1 Gmina miejska Inowrocław.. 20

2.1.2 Gmina miejsko-wiejska Kruszwica. 22

2.1.3 Gmina miejsko-wiejska Janikowo. 23

2.1.4 Gmina miejsko-wiejska Gniewkowo. 24

2.1.5 Gmina miejsko-wiejska Pakość. 25

2.1.6 Gmina wiejska Dąbrowa Biskupia. 25

2.1.7 Gmina wiejska Złotniki Kujawskie. 26

2.1.8 Gmina wiejska Inowrocław.. 26

2.1.9 Gmina wiejska Rojewo. 27

2.2 Analiza ofert pracy. 27

Rozdział III Edukacja i kształcenie w powiecie inowrocławskim.. 30

3.1 Edukacja ponadgimnazjalna. 31

3.2 Zainteresowanie młodzieży edukacją, modne kierunki a potrzeby rynku pracy. 34

3.3 Kształcenie ustawiczne realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy. 35

3.4 Rozwój współpracy instytucji szkoleniowych i kształcenia ustawicznego
z pracodawcami 36

Rozdział IV – Bezrobocie w powiecie inowrocławskim.. 38

4.1 Charakterystyka grup bezrobotnych. 38

4.2 Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy. 48

4.3 Zagrożenie wykluczeniem społecznym.. 52

Rozdział V – Usługi i instrumenty rynku pracy. 56

5.1 Usługi rynku pracy. 56

5.1.1 Pośrednictwo pracy. 56

5.1.2 Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa. 57

5.1.3 Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy. 58

5.1.4 Szkolenia. 59

5.2 Instrumenty rynku pracy. 60

5.2.1 Staż zawodowy. 62

5.2.2 Przygotowanie zawodowe dorosłych. 62

5.2.3 Prace społecznie użyteczne. 63

5.2.4 Prace interwencyjne. 63

5.2.5 Roboty publiczne. 64

Rozdział VI – Wnioski z analizy rynku pracy w powiecie inowrocławskim – analiza SWOT. 67

Rozdział VII – Cel ogólny, Priorytety, Działania i Poddziałania Programu promocji zatrudnienia i aktywizacji rynku pracy powiatu inowrocławskiego na lata 2009 – 2013. 69

Rozdział VIII – Monitoring Programu promocji zatrudnienia i aktywizacji rynku pracy na lata 2009 – 2013  77

Rozdział IX – Zarządzanie Programem promocji zatrudnienia i aktywizacji rynku pracy na lata 2009 - 2013  78

Suplement A – Spis tabel 79

Suplement B – Spis wykresów.. 80

 

Wprowadzenie

 

Uzasadnienie powstania niniejszego dokumentu podyktowane jest ustawowym obowiązkiem realizacji zadań samorządu w zakresie polityki rynku pracy. Powyższą kwestię doprecyzowuje art. 9 ust.1 pkt. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, który mówi o tym, iż program promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy jest częścią powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych. W związku
z powyższym Program promocji zatrudnienia i aktywizacji rynku pracy powiatu inowrocławskiego na lata 2009 – 2013 (dalej Program) koresponduje
z przyjętą w 2008 r. Powiatową strategią rozwiązywania problemów społecznych na lata 2008 – 2013 (nawiązując zwłaszcza do części dotyczącej problemu bezrobocia) oraz z najważniejszym dokumentem na poziomie powiatu – Strategią Rozwoju Powiatu Inowrocławskiego na lata 2007 – 2015. Niniejszy dokument w swych założeniach szczególnie mocno nawiązuje
do dwóch celów strategicznych założonych w Powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2008 – 2013 dotyczących przeciwdziałania zjawisku bezrobocia oraz wykluczenia społecznego, które wynikają z misji przyjętej w Strategii, polegającej na skutecznej polityce społecznej zapewniającej mieszkańcom bezpieczeństwo socjalne, opiekę nad rodziną, rehabilitację osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie rozwiązywania swoich problemów i pełne uczestnictwo w życiu społecznym.

Niezwykle istotnym warunkiem stworzenia niniejszej publikacji jest potrzeba przeprowadzenia aktualnej analizy lokalnego rynku pracy, określenia problemów występujących na jego terenie, a następnie wytyczenia priorytetów i określenia działań, prowadzących do ich osiągnięcia.

Ostatnim –  aczkolwiek nie mniej ważnym – powodem powstania niniejszego dokumentu jest zacieśnienie współpracy wszystkich podmiotów zainteresowanych problematyką szeroko rozumianego bezrobocia
i wspierania przedsiębiorczości.

Przyjęty okres realizacji Programu obejmujący lata 2009 – 2013 oraz zakres merytoryczny znajdują swoje uzasadnienie przede wszystkim
w konieczności skorelowania ram czasowych i działań założonych
w niniejszym dokumencie z założonymi w Powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2008 – 2013.

Należy jednak w tym miejscu zauważyć, iż wpływ na ramy czasowe oraz merytoryczny zakres działań obu ww. dokumentów wywarła również polityka państwa i członkostwo naszego kraju w Unii Europejskiej. Chodzi tu głównie o okres programowania na lata 2007 – 2013
i przyjęte w jego ramach dokumenty o szczeblu centralnym i regionalnym przede wszystkim takie jak: Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007 – 2015, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 – 2013 (Narodowa Strategia Spójności), Strategiczne Wytyczne Wspólnoty na lata 2007 – 2013, Odnowiona Strategia Lizbońska, Program Operacyjny Kapitał Ludzki
na lata 2007 – 2013, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

Zespół redaktorski w trosce o najbardziej pełny obraz rynku pracy powiatu inowrocławskiego podczas pracy nad Programem opierał się na wieloletnim doświadczeniu pracowników PUP w Inowrocławiu oraz własnych danych statystycznych, a także danych zebranych w toku konsultacji na potrzeby stworzenia Powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2008 – 2013, najbardziej aktualnych danych statystycznych Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy i Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.

Nadzór merytoryczny nad tworzeniem Programu sprawował Dyrektor PUP w Inowrocławiu Przemysław Stefański, role koordynatorów prac zespołu objęli: Kierownik Referatu Poradnictwa Zawodowego i Szkoleń Danuta Kwiatkowska oraz Kierownik Referatu Pośrednictwa Pracy Paweł Wiśniewski.
W skład zespołu weszli ponadto: Przemysław Krokos (Przewodniczący), Małgorzata Woźniak (Zastępca Przewodniczącego), Marzena Jóźwiak, Dorota Kwiatkowska, Anita Mila, Krystyna Prus, Roman Różański, Maria Stępniowska.


Załączniki:

  1. Program_promocji_zatrudnienia_i_aktywizacji_rynku_pracy_powiatu_inowroclawskiego_na_lata_2009_-_2013_13c4bd3449e1dc61c68d2c29ba2fa2fb.pdf

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. \Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij