Przejdź do treści Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu
ul. Mątewska 17, 88-100 Inowrocław tel. (52) 35-92-400 fax: (52) 35-92-407 e-mail: kancelaria@pupinowroclaw.pl
Wyszukiwarka

Informacja dotycząca szkoleń dla osób bezrobotnych w okresie 01.01.2010r do 30.06.2010r.

W sytuacji bezrobocia lub zagrożenia utratą pracy, zdobywanie nowych umiejętności zawodowych jak też podnoszenie posiadanych kwalifikacji jest niezmiernie ważne w dostosowaniu się do potrzeb rynku pracy.

Szkolenie w myśl Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – oznacza:

 • przyuczenie do zawodu,
 • przekwalifikowanie,
 • podwyższenie kwalifikacji zawodowych,
 • naukę umiejętności poszukiwania i uzyskiwania zatrudnienia.

Starosta inicjuje szkolenie osób bezrobotnych w celu zwiększenia ich szans na uzyskanie zatrudnienia, podwyższenia dotychczasowych kwalifikacji zawodowych lub zwiększenia aktywności zawodowej, a w szczególności w razie:

 1. braku kwalifikacji zawodowych,
 2. konieczności zmiany kwalifikacji w związku z brakiem propozycji odpowiedniego zatrudnienia,
 3. utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie.

Szkolenie powinno trwać nie dłużej niż 6 miesięcy, a w przypadkach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie – nie dłużej niż 12 miesięcy.

Skierowanie na szkolenie może być poprzedzone określeniem przez doradcę zawodowego predyspozycji bezrobotnego do wykonywania zawodu, który uzyska w wyniku szkolenia oraz w uzasadnionych przypadkach, skierowaniem na specjalistyczne badania lekarskie.

Osobie bezrobotnej w okresie odbywania szkolenia przysługuje stypendium szkoleniowe. Wysokość stypendium szkoleniowego wynosi miesięcznie 120% zasiłku dla bezrobotnych pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin w miesiącu. W przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia stypendium ustala się proporcjonalnie. Osoba bezrobotna może ubiegać się o skierowanie na szkolenie, którego koszt nie przekracza trzykrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Osoba, która z własnej winy nie ukończyła szkolenia, obowiązana jest do zwrotu kosztów szkolenia, chyba, że powodem nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia.

Struktura osób bezrobotnych skierowanych na kursy


Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu do czerwca 2010r. skierował na szkolenia 313 osób w tym 112 kobiet.

W grupie osób skierowanych dominowały osoby bez prawa do zasiłku, było ich 220, co stanowiło 57% w stosunku do ogółu skierowanych.

Tabela nr 1 Struktura osób skierowanych na szkolenia wg rodzajów kursów

Rodzaj szkolenia

Ilość osób skierowanych ogółem

Liczba kobiet skierowanych

Szkolenia indywidualne (46)

46

12

Szkolenia grupowe  (19)

267

100

Ogółem  (65)

313

112

Ĺšródło: badania własne

Tabela nr 2.
Struktura osób skierowanych na szkolenia wg poziomu wykształcenia

Poziom wykształcenia

Wyższe

średnie zaw.

Średnie ogólnokszt.

Zasadnicze zawodowe

Gimnazjalne/ppodstawowe

Ilość osób

26

124

24

102

37

Udział %

 

8,3

39,6

7,7

32,6

11,8

Ĺšródło: badania własne

Tabela nr 3
. Bezrobotni skierowani na szkolenia wg grup wiekowych

Wiek

18-24

25-34

35-44

45 i więcej

Ilość osób

87

95

64

67

Udział (%)

27,8

30,4

20,4

21,4

Ĺšródło: badania własne

Tabela nr 4.
Bezrobotni skierowani na szkolenia wg poszczególnych kierunków szkoleń

Nazwa kursu

Ilość osób ogółem

W tym kobiet

1. Księgowość, bankowość komputerowa

15

14

2. Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i komputera

15

13

3. Spawanie

27

0

4. Operator maszyn do prac ziemnych

22

0

5. Magazynier i hurtownik z obsługą wózków jezdniowych

30

0

6. Kurs energetyczno-elektryczny

9

0

7. Planowanie i przygotowanie okien

30

6

8. Podwyższenie kategorii prawa jazdy

C i E

15

0

Ogółem

163

33

Ĺšródło: badania własne

Tabela nr 5
. Efektywność szkoleń - zatrudnienie

Rodzaj szkolenia

Ilość osób skierowanych ogółem

Ilość osób zatrudnionych

Szkolenia indywidualne (46)

46

15

Szkolenia grupowe  (19)

267

65

Ogółem  (65)

313

80

Ĺšródło: badania własne

Najliczniejszą grupą pod względem wykształcenia korzystającą ze szkoleń były osoby z wykształceniem średnim zawodowym oraz z zasadniczym zawodowym, najmniejszą zaś stanowiły osoby z wykształceniem wyższym. Pod względem wiekowym natomiast osoby w przedziale wiekowym 25-34 lata stanowiły największy procent skierowanych, a efektywność szkoleń – zatrudnienie po szkoleniu stanowi 25,6 % ogółu osób skierowanych na szkolenia.
 

Kierunki szkoleń osób bezrobotnych realizowanych od stycznia do czerwca  2010 roku


Osoby bezrobotne w okresie od stycznia do czerwca 2010r. szkoliły się na 65 rodzajach różnorodnych kursach, zainicjowanych i zorganizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu.


W 2010 roku na szkolenia skierowano 313 osób w tym 112 kobiet. Z tej grupy 267 osób w tym 100 kobiet zostały skierowane na kursy grupowe, pozostałe osoby skorzystały ze szkoleń w trybie indywidualnym.


Bardzo dużo osób skorzystało z kursów zawodowych o następujących specjalnościach:

 • podstawowe szkolenie strażaka – z tego typu szkolenia skorzystała 1 osoba,
 • szwaczka tapicerki – skierowano 8 osób,
 • profesjonalne sprzątanie i utrzymanie czystości – skierowano 10 osób,
 • spawanie w osłonach gazowych – skierowano 27 osób,
 • ABC przedsiębiorczości – skierowano 68 osób,
 • operator maszyn do prac ziemnych – skierowano 22 osoby,
 • planowanie i przygotowanie okien – skierowano 30 osób,
 • podwyższenie kategorii prawa jazdy kat. C, E,  – skierowano 15 osób,
 • kucharz małej gastronomii – skierowano 10 osób,
 • operator wózków jezdniowych – skierowano 20 osób,
 • profesjonalny sprzedawca – skierowano 15 osób,
 • księgowość komputerowa – skierowano 15 osób,
 • magazynier z obsługą wózków jezdniowych – skierowano 15 osób,
 • hurtownik z obsługą kas fiskalnych i wózków jezdniowych – skierowano 15 osób,
 • pracownik ochrony I i II stopnia – skierowano 4 osoby,
 • pomoc stomatologa – skierowano 1 osobę,
 • przewóz materiałów niebezpiecznych ADR – skierowano 2 osoby,
 • pomocnik maszynisty – skierowano 1 osobę,
 • diagnosta techniczny pojazdów – skierowano 3 osoby,
 • odnowienie uprawnień pielęgniarskich – skierowano 2 osoby,
 • badanie sprzętu do ochrony roślin – skierowano 3 osoby,
 • kurs energetyczno-elektryczny – skierowano 9 osób,
 • kurs kosmetyczny i florystyczny – skierowano 7 osób,
 • przewóz rzeczy – skierowano 4 osoby,
 • kurs języka angielskiego – skierowano 1 osobę,
 • kurs dla instruktorów nauki jazdy kat. B – skierowano 2 osoby,
 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów – skierowano 2 osoby,
 • kurs kelner – barman – skierowano 1 osobę.

Z przedstawionych danych wynika, że największą popularnością wśród mężczyzn cieszą się kursy spawalnicze, podwyższenia kategorii prawa jazdy, operatora wózków jezdniowych oraz kursy energetyczno-elektryczne.
Edukacja spawaczy jest procesem złożonym i wymaga stałego merytorycznego wsparcia ze strony instytucji zajmujących się problematyką spawalnictwa. Wysoka jakość kształcenia spawaczy, wiąże się z jego wysokimi kosztami.

Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu kierował osoby bezrobotne na kursy spawania podstawowego – energetycznego i gazowego jak również na kursy spawania ponadpodstawowego osoby, które chciały podwyższyć dotychczas posiadane kwalifikacje w tym zawodzie. Absolwenci takich kursów otrzymali książeczki spawacza i uprawnienia wg norm europejskich.

Kurs energetyczno-elektryczny to szkolenie z zakresu eksploatacji urządzeń energetycznych i elektroenergetycznych na uprawnienia typu „E". Słuchacze po ukończeniu kursu otrzymują świadectwo ukończenia kursu, a tym samym dwa rodzaje uprawnień państwowych na okres 5 lat:

 • uprawnienia energetyczne,
 • uprawnienia elektroenergetyczne.

Wiele osób skorzystało ze skierowania na kursy podwyższenia kategorii prawa jazdy. Absolwenci takich szkoleń po zdaniu egzaminów mogli podjąć pracę w zawodzie kierowcy prowadząc samochody ciężarowe z przyczepami.

Sporo zainteresowanych było kursem operatora wózków jezdniowych. Słuchacze tych szkoleń po egzaminie otrzymują uprawnienia na prowadzenie wózków akumulatorowych, spalinowych i widłowych.

Wiele osób, a w szczególności kobiet skorzystało z kursów z zakresu księgowości komputerowej, kadr i płac oraz z zagadnień sprzedawcy z obsługą kas fiskalnych i komputera. Celem pierwszego z wymienionych kursów jest nabycie podstawowych umiejętności praktycznych i wiedzy niezbędnej do wykonywania pracy z zakresu rozliczeń podatkowych, księgowości , prowadzenia kadr. Z zakresu księgowości treści programowe nie przewidują podziału na poszczególne branże, stąd też absolwenci kursu będą mogli podjąć pracę w różnych rodzajach jednostek gospodarczych bez względu na właściwości  i specyfikę organizacyjną.

Kurs sprzedawcy przygotowuje słuchaczy do wykonywania pracy sprzedawcy w punkcie detalicznym lub hurtowym, wyposażonym w komputer z drukarką fiskalną. Kurs przygotowuje również do obsługi kas fiskalnych w punkcie detalicznym. Uczestnikami kursu mogą być osoby z wykształceniem średnim i zawodowym.

Ograniczenie zatrudnienia w zakładach pracy jest czynnikiem, który zmusza pracowników do elastyczności i wielozawodowości. Im wyższe kwalifikacje tym łatwiej znaleźć pracę. W obecnych czasach kandydat do pracy posiadający jeden zawód bez dodatkowych uprawnień jest mało atrakcyjny dla pracodawcy. Nie tylko przy zatrudnieniu potrzeba wielu umiejętności, także przy samozatrudnieniu liczą się umiejętności i fachowość.


Opracowała:
 
Monika Kowalska
Specjalista ds. rozwoju zawodowego

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. \Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij