Przejdź do treści Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu
ul. Mątewska 17, 88-100 Inowrocław tel. (52) 35-92-400 fax: (52) 35-92-407 e-mail: kancelaria@pupinowroclaw.pl
Wyszukiwarka

JEDNORAZOWE SRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

1Jest to jeden z instrumentów rynku pracy, którego zadaniem jest wsparcie bezrobotnych zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą. Starosta ze środków Funduszu Pracy może przyznać bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej. Środki te stanowią pomoc publiczną udzieloną w ramach pomocy de minimis. Wobec powyższego nie udziela się pomocy na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie krajowego transportu osób taksówkami.

Na podstawie informacji zawartych we wniosku o udzielenie dofinansowania oraz w załącznikach, Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu dokonuje oceny planowanej działalności w aspekcie możliwości jej uruchomienia i prowadzenia jej co najmniej przez 12 miesięcy oraz wiarygodności ekonomicznej planowanej działalności.

Dokonując powyższego PUP w Inowrocławiu kieruje się:

 

 1. popytem i podażą lokalnego rynku na planowaną działalność;
 2. zasadą celowości podjęcia zamierzonej działalności gospodarczej;
 3. przygotowaniem merytorycznym wnioskodawcy do prowadzenia zamierzonej działalności;
 4. udziałem środków własnych wnioskodawcy (finansowych i rzeczowych) w planowanym przedsięwzięciu;
 5. okresem pozostawania wnioskodawcy w rejestrze osób bezrobotnych;
 6. poprawność merytoryczną oraz realność przedstawionego planu przedsięwzięcia;
 7. efektywność ekonomiczną planowanego przedsięwzięcia, jej realność i sposób uzasadnienia w planie przedsięwzięcia;
 8. perspektywy rozwoju tworzonej firmy na tle konkurencji;
 9. możliwość prowadzenia działalności w sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy;

PUP w Inowrocławiu dokonuje oceny materiału przedstawionego przez wnioskodawcę i na tej podstawie podejmuje decyzję o przystąpieniu bądź nie do umowy.
PUP w Inowrocławiu może przeprowadzić wizytację wstępną w miejscu, w którym ma być prowadzona działalność gospodarcza.

Dyrektor PUP w Inowrocławiu celem wstępnego rozpatrywania wniosków może powołać Komisję, składającą się z pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

Komisja jest organem opiniodawczym Dyrektora PUP w Inowrocławiu powołanym do celów rozpatrywania i wstępnego opiniowania wniosków w sprawie przyznania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej. Ostateczna akceptacja lub odmowa przyjęcia wniosku należy do Dyrektora PUP.

Wnioskodawca jest zobowiązany złożyć zabezpieczenie zwrotu środków na podjęcie działalności gospodarczej wraz z ustawowymi odsetkami na wypadek w szczególności: ich wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem, prowadzenia działalności gospodarczej przez okres krótszy niż 12 miesięcy albo naruszenia innych warunków umowy.

Formami zabezpieczenia zwrotu przez bezrobotnego środków otrzymanych na podjęcie działalności gospodarczej może być:

 1. poręczenie;
 2. weksel z poręczeniem wekslowym (aval);
 3. gwarancja bankowa;
 4. zastaw na prawach lub rzeczach;
 5. blokada rachunku bankowego;
 6. akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.

Oceny zabezpieczenia dokonuje PUP w Inowrocławiu. Szczegółowe zasady dotyczące zabezpieczeń opisane są w Regulaminie.

Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem wniosku oraz zabezpieczeniem umowy dofinansowania ponosi beneficjent pomocy.

Do zakupów, które mogą być zakwalifikowane jako koszty związane z podjęciem działalności gospodarczej uznaje się wydatki ściśle związane i poniesione na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Do kosztów tych nie można zaliczyć wydatków i kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (np. składki ZUS, obciążenia podatkowe, opłaty związane z najmem lokalu, raty i odsetki od udzielonych pożyczek, raty leasingowe itp.).


Środki na podjęcie działalności nie mogą być przyznane na:

 • działalność gospodarczą prowadzoną w formie spółek osobowych i handlowych;
 • działalność gospodarczą prowadzoną wyłącznie poza terenem objętym działalnością PUP w Inowrocławiu;
 • działalność wykluczoną w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de mini mis (Dz.Urz. UE L 379 z 28.12.2006 r.), rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de mini mis w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. UE L 337 z 21.12.2007 r.) i rozporządzeniu Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz.Urz. UE L 193 z 25.07.2007 r.);
 • usługi transportu towarowego i osobowego;
 • handel obwoźny;
 • prowadzenie biura kredytowego, pożyczkowego, punktu kasowego (opłat) bez współpracy z bankiem, SKOK lub Pocztą Polską;
 • prowadzenie lombardu;
 • prowadzenie salonu gier hazardowych oraz firm typu agencji towarzyskich itp;
 • usługi wróżbiarskie i ezoteryczne;
 • prowadzenie działalności gospodarczej tożsamej z działalnością gospodarczą współmałżonka;
 • handel złomem i metalami kolorowymi;
 • zakup nieruchomości;
 • wydatki inwestycyjne obejmujące koszty budowy;
 • udziały bądź wkłady do spółek;
 • dobra materialne, przedmioty, urządzenia i usługi nie związane bezpośrednio z uruchomieniem, rozpoczęciem działalności gospodarczej;
 • remonty lub naprawę maszyn i urządzeń;
 • zakup używanego sprzętu, maszyn, urządzeń i wyposażenia;
 • zakup samochodu osobowego;
 • koszty usług (np. koszty transportu, usługi remontowe, montaż, instalacja itp.);
 • dokonanie zakupu bezpośrednio od najbliższej rodziny.

Przez osoby należące do najbliższej rodziny rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo i ich małżonków, ojczyma, macochę i teściów;

W przypadku wątpliwości co do ceny przedmiotów wskazanych w harmonogramie zakupów przez bezrobotnego, PUP w Inowrocławiu przysługuje prawo zażądania od ubiegającego się o pomoc – przedstawienia cennika wykonanego przez producenta bądź sprzedawcę.

W indywidualnych, wyjątkowych oraz uzasadnionych przypadkach komisja rozpatrująca wnioski lub Dyrektor PUP w Inowrocławiu może odstąpić od stosowania zapisu dotyczącego zakupu sprzętu używanego i może wyrazić zgodę na zakup sprzętu używanego.

Bezrobotny, który otrzyma dotację może ją przeznaczyć także na:

 • zakup towaru – do wysokości 50% kwoty otrzymanej dotacji;
 • koszty reklamy i promocji firmy – do kwoty 1.000 złotych;
 • zakup materiałów do wykonania remontu w lokalu, przeznaczonym na prowadzenie działalności gospodarczej – do wysokości 20% kwoty otrzymanej dotacji;
 • zakup samochodu ciężarowego – do kwoty 8.000 zł (w przypadku zakupu samochodu za kwotę wyższą niż 8.000 zł, wnioskodawca pokrywa nadwyżkę z własnych środków)

Wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej może być uwzględniony przez starostę w przypadku spełnienia przez bezrobotnego następujących warunków: 

 • w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych;
 • nie otrzymał dotychczas z Funduszu Pracy lub z innych środków publicznych bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej;
 • spełnia warunki, o których mowa w cytowanych przepisach dotyczących pomocy publicznej;
 • nie posiadał wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
 • nie był w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku skazany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny;
 • wniosek jest kompletny i prawidłowo sporządzony.
   

O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku starosta powiadamia bezrobotnego na piśmie w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku i innych niezbędnych dokumentów. W przypadku nieuwzględnienia wniosku starosta podaje przyczynę odmowy.

Osoba bezrobotna zamierzająca ubiegać się o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy zobowiązana jest do złożenia w PUP w Inowrocławiu wniosku, którego wzór znajduje się na stronie www.pupinowroclaw.pl. Rozpatrywane będą wnioski kompletne i prawidłowo sporządzone wraz z niżej wymienionymi załącznikami, stanowiącymi komplet niezbędnych do jego oceny dokumentów.

Realizacja w miarę posiadanych środków.


Podstawy prawne

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2009 r.w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 62 poz. 512).
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3),
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404)


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. \Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij