Przejdź do treści Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu
ul. Mątewska 17, 88-100 Inowrocław tel. (52) 35-92-400 fax: (52) 35-92-407 e-mail: kancelaria@pupinowroclaw.pl
Wyszukiwarka

Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem/dziećmi do lat 7 lub osobą zależną.

O refundację kosztów opieki nad dzieckiem/dziećmi do lat 7 może ubiegać się osoba bezrobotna samotnie wychowująca dzieci do lat 7.

Osoba samotnie wychowująca dziecko – za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się jednego z rodziców albo opiekuna prawnego, jeżeli osoba ta jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów.
Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się również osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności - art.6 ust. 5 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Osoba zależna– oznacza osobę wymagającą ze względu na stan zdrowia lub wiek stałej opieki, połączoną więzami rodzinnymi lub powinowactwem z osobą objętą usługami lub instrumentami rynku pracy lub pozostającą z nią we wspólnym gospodarstwie domowym.

Kto może ubiegać się o refundację kosztów opieki.


O zwrot kosztów opieki może się ubiegać osoba bezrobotna zarejestrowana w PUP, która spełnia łącznie następujące warunki:

 • podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, lub została skierowana przez PUP na staż, przygotowanie zawodowe dla dorosłych  lub szkolenie,
 • osiąga z tego tytułu miesięczne przychody nieprzekraczające minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 • wychowuje samotnie co najmniej jedno dziecko do lat 7,

Co powinien zrobić bezrobotny by otrzymać refundację kosztów opieki:


Złożyć wniosek o przyznanie kosztów opieki wraz z niezbędnymi załącznikami:

 1. Kserokopie aktu urodzenia,
 2. Kserokopia decyzji ZUS o uznaniu za osobę niezdolną do samodzielnej egzystencji – dotyczy opieki nad osoba zależną,
 3. Kserokopia umowy o pracę lub umowy innej pracy zarobkowej,
 4. Kserokopia sentencji wyroku (separacja, rozwód) lub kserokopia aktu zgonu współmałżonka,
 5. Zaświadczenie zakładu penitencjarnego o odbywaniu kary pozbawienia wolności przez współmałżonka,
 6. Zaświadczenie potwierdzająco pobyt dziecka do lat 7 w przedszkolu, żłobku, placówce opiekuńczej itp. lub kopia umowy cywilno – prawnej zawartej np. z opiekunką, potwierdzona w ZUS o zgłoszeniu do ubezpieczenia społecznego,
 7. Dokument potwierdzający posiadanie rachunku bankowego,
 8. Dokumenty potwierdzające poniesione koszty z tytułu opieki nad dzieckiem lub osobą zależna,
 9. Inne dokumenty wymagane do ustalenia stanu faktycznego.

Wniosek należy złożyć nie później niż do 30 dni od daty podjęcia zatrudnienia, rozpoczęcia stażu, przygotowania zawodowego dla dorosłych lub szkolenia.

Jak długo bezrobotny może otrzymywać refundację kosztów opieki:

 

 • na okres do 3 miesięcy, jeżeli bezrobotny podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową na okres co najmniej 6 miesięcy,
 • na okres do 6 miesięcy, jeżeli bezrobotny podjął zatrudnienie lub inną pracę na okres co najmniej 12 miesięcy,

 

Zasady refundacji:

 

 1. Refundacja następuje do wysokości uzgodnionej, nie wyższej jednak niż połowa kwoty zasiłku na każde dziecko lub osobę zależną, na opiekę których poniesiono koszty.
 2. Wniosek należy złożyć nie później niż do 30 dni od daty podjęcia zatrudnienia, rozpoczęcia stażu, przygotowania zawodowego dla dorosłych lub szkolenia,
 3. Refundacja za niepełny miesiąc jest naliczana proporcjonalnie do liczby dni, za które przysługuje refundacja.
 4. Refundacja kosztów, przyznawana jest fakultatywnie do momentu wyczerpania środków finansowych z Funduszu Pracy przeznaczonych na realizację zadania w danym roku budżetowym.
 5. Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem naliczana jest od dnia wyrażenia zgody, jednak nie wcześniej niż od dnia złożenia wniosku wraz z załącznikami.


Realizacja w miarę posiadanych środków.


Szczegółowych informacji udziela:
pok. 326, tel. 052 35 92 469

Podstawa prawna: art. 61 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity – Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.)

Załączniki:

 1. ulotka_KOD_fe188721673cfcf23865bd43839b9460.pdf

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. \Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij