Przejdź do treści Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu
ul. Mątewska 17, 88-100 Inowrocław tel. (52) 35-92-400 fax: (52) 35-92-407 e-mail: kancelaria@pupinowroclaw.pl
Wyszukiwarka

Zwrot kosztów dojazdu i zakwaterowania

ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU I ZAKWATEROWANIA

 

1

 

Podstawa prawna: art. 45 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( tekst jednolity Dz.U. z 2015r.  poz. 149.).

I. Starosta może dokonywać z Funduszu Pracy przez okres do 12 miesięcy zwrotów kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia lub  innej pracy zarobkowej, lub przez okres odbywania u pracodawcy stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub odbywania zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego  osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

1. na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy podjęła zatrudnienie lub inną   zarobkową, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż lub została skierowana  na zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego  i dojeżdża do tych miejsc;

2. uzyskuje wynagrodzenie lub inny przychód w wysokości nie przekraczającej 200%    minimalnego wynagrodzenia za pracę.

II. Starosta może dokonywać przez okres do 12 miesięcy, zwrotu z Funduszu Pracy kosztów zakwaterowania osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

1. na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, staż, przygotowanie zawodowe dorosłych poza miejscem zamieszkania w miejscowości, do której czas dojazdu i powrotu do miejsca  stałego zamieszkania  środkami transportu zbiorowego wynosi łącznie 3 godziny dziennie;

2. mieszka w hotelu lub wynajętym mieszkaniu w miejscowości lub w pobliżu miejscowości, w której jest zatrudniona, wykonuje inną pracę zarobkową, odbywa staż lub przygotowanie zawodowe dorosłych;

3.  uzyskuje wynagrodzenie lub inny przychód  w wysokości nieprzekraczającej       200 % minimalnego wynagrodzenia  za pracę obowiązującego w miesiącu, za który jest dokonywany zwrot  kosztów zakwaterowania.

III. Starosta może zwrócić bezrobotnemu koszt przejazdu do pracodawcy i powrotu do miejsca zamieszkania w przypadku skierowania go do  pracodawcy, który zgłosił ofertę pracy, jeżeli siedziba tego pracodawcy znajduje się poza miejscem zamieszkania bezrobotnego.

IV. Starosta może zwrócić bezrobotnemu lub poszukującemu pracy, który:

1. jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,

2. jest zatrudniony u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,

3. otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,

4. uczestniczy w zajęciach w centrum integracji społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,

5. jest żołnierzem rezerwy,

6. pobiera rentę szkoleniową,

7. pobiera świadczenie szkoleniowe przyznane przez pracodawcę na wniosek pracownika i przysługuje po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego na czas udziału pracownika w szkoleniach, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy,

8. podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika , jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową, lub działalność gospodarczą poza rolnictwem,

9. jest cudzoziemcem- posiadającym w rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 144, art. 159 ust. 1, art.160, art.161, art.176, art.186 ust. 1 pkt 1,2,4 i 5 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r.  o cudzoziemcach ( Dz. U. poz. 1650) lub posiadającym zezwolenie na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 114 ust 1 albo art.126 ust. 1, albo wizę wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

koszt  przejazdu na badania lekarskie lub psychologiczne i powrotu do miejsca zamieszkania, jeżeli na badania te został on skierowany przez powiatowy urząd pracy i dojeżdża do tych miejsc.

V. Starosta może zwrócić bezrobotnemu  koszt przejazdu do miejsca wykonywania prac społecznie użytecznych i powrotu do miejsca zamieszkania lub pobytu.

Szczegółowe informacje o  zwrocie kosztów dojazdu i zakwaterowania udzielane są  na pokoju 228 oraz pod nr telefonu 052 3592456

   

2
 
Formularze do pobrania w zakładce "Usługi elektroniczne"

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. \Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij