Przejdź do treści Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu
ul. Mątewska 17, 88-100 Inowrocław tel. (52) 35-92-400 fax: (52) 35-92-407 e-mail: kancelaria@pupinowroclaw.pl
Wyszukiwarka

Studia podyplomowe

 STUDIA PODYPLOMOWE

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U.z 2015r.poz 149)
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r.. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku Pracy (Dz.U. z 2014 r. poz 667)

Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych

Osobie, która uzyskała dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych, za okres uczestnictwa w zajęciach przewidzianych programem studiów przysługuje stypendium, w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych. Stypendium nie przysługuje osobie poszukującej pracy.

Wysokość finansowania:

Starosta na wniosek bezrobotnego, może sfinansować z Funduszu Pracy koszty studiów podyplomowych należne organizatorowi studiów do wysokości 100 %, jednak nie więcej niż 300 % przeciętnego wynagrodzenia. Koszt wpisowego nie podlega finansowaniu.

Starosta zawiera z osobą umowę o sfinansowanie studiów podyplomowych, która określa w szczególności prawa i obowiązki stron oraz wysokość i tryb przekazywania środków na pokrycie kosztów studiów podyplomowych w formie bezpośrednich wpłat na konto organizatora tych studiów.

W przypadku podjęcia przez uczestnika studiów podyplomowych zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej w trakcie ich odbywania, nie zawiesza się finansowania tych studiów do planowanego terminu ich ukończenia.

W przypadku przerwania studiów podyplomowych lub utraty statusu osoby bezrobotnej z winy bezrobotnego, kwota wydatkowania na ich finansowanie z Funduszu Pracy podlega zwrotowi.

Uczestnikowi studiów podyplomowych, który w trakcie ich odbywania podjął zatrudnienie, inna pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, nie zawiesza się wypłaty stypendium do planowanego terminu ukończenia tych studiów.

Uczestnikowi studiów podyplomowych, który w trakcie ich odbywania podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, przysługuje odszkodowanie z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze studiami podyplomowymi oraz w drodze do miejsca studiów i z powrotem, wypłacane przez instytucję ubezpieczeniową, w której uczestnik ten został ubezpieczony.

Finansowanie kosztów studiów podyplomowych dotyczy:

a) osób zarejestrowanych jako osoby bezrobotne ;
b) osób zarejestrowanych jako osoby poszukujące pracy, które:

 • są w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
 • są zatrudnione u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
 • otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,
 • uczestniczą w zajęciach w centrum integracji społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
 • są żołnierzami rezerwy,
 • pobierają rentę szkoleniową,
 • pobierają świadczenie szkoleniowe, o którym mowa w art. 70 ust. 6,
 • podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierzają podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem,
 • cudzoziemców, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. h oraz ha, z zastrzeżeniem art. 1 ust. 6.

Osobie poszukującej pracy w okresie odbywania studiów podyplomowych stypendium nie przysługuje.

Do pracowników oraz osób wykonujących inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowanych pomocą w rozwoju zawodowym, po zarejestrowaniu się w urzędzie pracy, przepisy art. 40, art. 41 ust. 4-7, art. 42 i art. 42a ust. 1-4 stosuje się odpowiednio.

Warunki przyznania finansowania kosztów studiów podyplomowych:

 • pozostawanie w rejestrze osób bezrobotnych lub poszukujących pracy  Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu;
 • złożenie wypełnionego wniosku o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych wraz z kompletem wymaganych załączników .

Wymagane załączniki do wniosku:

 • dokument wydany przez organizatora studiów podyplomowych, zawierający informację o nazwie, terminie realizacji i koszcie wnioskowanych studiów podyplomowych,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie i posiadane kwalifikacje,
 • harmonogram zjazdów.

Urząd nie sfinansuje kosztów studiów podyplomowych,  osobie bezrobotnej lub poszukującej pracy , która :

 • rozpoczęła  studia bez wcześniejszego złożenia wniosku i podpisania umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Inowrocławiu dot. finansowania kosztów studiów podyplomowych.
 • podjęła zatrudnienie przed podpisaniem umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Inowrocławiu dot. finansowania kosztów studiów podyplomowych.

 

Wnioski z wymaganymi załącznikami należy składać do 18.09.2015r., w pok. 320

Powiatowego  Urzędu Pracy w Inowrocławiu, ul. Mątewska 17, w godz. 8.00-14.00

Informacja pod nr  35 92 443

Osobami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie są osoby bezrobotne, dla których ustalono profil pomocy. 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. \Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij