Przejdź do treści Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu
ul. Mątewska 17, 88-100 Inowrocław tel. (52) 35-92-400 fax: (52) 35-92-407 e-mail: kancelaria@pupinowroclaw.pl
Wyszukiwarka

Centrum Aktywizacji Zawodowej
foto


     Od 1 stycznia 2010 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu funkcjonuje Centrum Aktywizacji Zawodowej, będące wyodrębnioną w strukturze, wyspecjalizowaną jednostką organizacyjną, realizującą zadania z zakresu usług rynku pracy oraz instrumentów rynku pracy.

     Znowelizowana ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadziła w art. 9b ust. 1 obowiązek utworzenia wyodrębnionego w ramach powiatowego urzędu pracy Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ). Głównym celem przyświecającym ustawodawcy w wyodrębnieniu ze struktur Powiatowych Urzędów Pracy tak wyspecjalizowanej komórki organizacyjnej ukierunkowanej na świadczenie podstawowych usług rynku pracy było zapewnie prawidłowej realizacji zadań w zakresie usług rynku pracy i instrumentów rynku pracy.

     Centrum Aktywizacji Zawodowej ukierunkowane jest na osoby aktywnie poszukujące odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawców poszukujących kandydatów do pracy. Do zakresu działania komórki należy w szczególności:

 1. udzielanie pomocy osobom w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych,
 2. pozyskiwanie i upowszechnianie ofert pracy,
 3. udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy,
 4. informowanie kandydatów do pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy,
 5. inicjowanie i organizowanie kontaktów osób poszukujących odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z pracodawcami,
 6. kierowanie osób uprawnionych do wykonywania prac interwencyjnych, robót publicznych oraz prac społecznie użytecznych,
 7. informowanie o zasadach organizacji i odbywania okresowych prac subsydiowanych, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, uczestnictwa w programie integracji społecznej lub innej formy aktywizacji,
 8. udzielanie pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia,
 9. udzielanie informacji niezbędnych do podejmowania decyzji zawodowych w szczególności o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia,
 10. inicjowanie, organizowanie i prowadzenie grupowych porad zawodowych, grupowych informacji zawodowych, szkoleń w ramach Klubu Pracy, zajęć aktywizacyjnych w zakresie pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy,
 11. opracowywanie indywidualnego planu działania dla bezrobotnych obejmującego podstawowe usługi rynku pracy wspierane instrumentami rynku pracy,
 12. planowanie ścieżki aktywizacji bezrobotnego,
 13. opracowywanie programów aktywizacji dla poszczególnych grup bezrobotnych,
 14. udzielanie pracodawcom pomocy w doborze kandydatów do pracy, w szczególności na udzielaniu informacji i doradztwie w tym zakresie,
 15. prowadzenie analizy zatrudnienia u pracodawców, określaniu kwalifikacji pracowników i ich predyspozycji oraz innych cech niezbędnych do wykonywania określonej pracy,
 16. wskazywanie źródeł i metod pozyskania kandydatów na określone stanowiska pracy,
 17. weryfikacja kandydatów pod względem oczekiwanych kwalifikacji i predyspozycji, u
 18. powszechnianie informacji o usługach i instrumentach rynku pracy świadczonych w ramach Centrum Aktywizacji Zawodowej.

     Tworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej finansowane jest przez Starostę ze środków własnych Samorządu, jednakże możliwe jest dofinansowanie z rezerwy dysponenta Funduszu Pracy przedsięwzięć, które zostaną podjęte w latach 2009-2010. Przedsięwzięcia te są dofinansowywane na wniosek starosty zaopiniowany przez Radę Powiatu do wysokości 80% kosztów ich utworzenia, nie więcej niż 80-krotność przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w kwartale bezpośrednio poprzedzającym przyznanie środków. W związku z powyższym w ramach rezerwy Funduszu Pracy będącej w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej przewidziano w 2009 roku środki na działania związane z wyodrębnieniem Centrów Aktywizacji Zawodowej w Powiatowych Urzędach Pracy.

     Przygotowania do utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej Urząd Pracy w Inowrocławiu rozpoczęły się od Uchwały Intencyjnej Rady Powiatu Inowrocławskiego oraz zabezpieczenia w budżecie Powiatu Inowrocławskiego 20% kosztów, tj. kwoty 13 tys. zł na realizację przedsięwzięcia. Kolejnym krokiem było pozyskanie z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dofinansowania pozostałych kosztów utworzenia komórki w kwocie 52 tys. zł. Jednocześnie spośród pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu wyłoniony został zespół roboczy, który zaplanował harmonogram działań, uwzględniający dostosowanie pomieszczeń oraz zakup wyposażenia z myślą o stworzeniu jak najlepszych warunków do obsługi interesantów. Środki te zostały przeznaczone na zakup mebli oraz promocję instrumentów i usług świadczonych w Centrum Aktywizacji Zawodowej, a w szczególności:

 • zakup odpowiednio zaprojektowanych mebli zwiększający komfort obsługi interesantów Powiatowego Urzędu Pracy oraz pracy osób zatrudnionych na stanowiskach,
 • wyposażenie pomieszczeń w duże szafy do przechowywania bieżącej dokumentacji,
 • wyposażenie biurek dodatkowo w przystawki, co wpłynie korzystnie na jakość świadczonych usług oraz zapewni odpowiednie warunki do obsługi interesantów,
 • zabudowanie szafkami wolnych przestrzeni pod parapetami wpłynie na lepsze wykorzystanie powierzchni użytkowej w pomieszczeniach (w szafkach przechowywana będzie bieżąca dokumentacja, materiały biurowe, formularze itp.)
 • umiejscowienie w pokoju doradców zawodowych uniwersalnego regału na materiały promocyjne i informacyjne oraz szafki oszklonej (biblioteczki) do przechowywania zakupionych pozycji książkowych, publikacji, czasopism itp.

Konsekwencją zmian organizacyjnych w budynku związanych z oddzieleniem pomieszczeń, w których świadczone będą usługi w ramach Centrum Aktywizacji Zawodowej od pozostałych, była konieczność zainstalowania nowych tablic informacyjnych. Tablice zawierają oznaczenie „Centrum Aktywizacji Zawodowej" oraz opisy instrumentów i usług w nim realizowanych.
Powyższe przedsięwzięcia z pewnością korzystanie wpłyną na jakość usług świadczonych na rzecz klientów tutejszego Urzędu.

     Kolejnym etapem tworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej było dokonanie odpowiednich zmian w strukturze organizacyjnej Powiatowego Urzędu Pracy. 16 grudnia 2009 roku Zarząd Powiatu Inowrocławskiego podjął uchwałę o przyjęciu nowego Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu, na mocy którego powstało Centrum Aktywizacji Zawodowej. W jego strukturze wyodrębniono trzy referaty:

 1. Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego
 2. Aktywizacji Zawodowej i Szkoleń
 3. Instrumentów Rynku Pracy.

     Centrum Aktywizacji Zawodowej zlokalizowane będzie w wyodrębnionych 18 pomieszczeniach biurowych, w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu przy ul. Mątewskiej 17. Pomieszczenia biurowe Centrum będą zajmowały powierzchnię 750 m2, w tym:

 • sala operacyjna Pośrednictwa Pracy - 150m2,
 • sala Informacji Zawodowej -  50 m2,
 • pomieszczenie Klubu Pracy - 50 m2.

Wszystkie pomieszczenia Centrum Aktywizacji Zawodowej usytuowane będą na III piętrze budynku. Wyjątek stanowi Klub Pracy, który zajmuje pomieszczenie znajdujące się na II piętrze.

Prowadzenie usług w nowych pomieszczeniach odbywać się będzie w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb i gwarantujący równy dostęp bezrobotnym, poszukującym pracy i pracodawcom. Usługi świadczone będą w warunkach zapewniających poufność prowadzonych rozmów oraz łatwy dostęp dla osób korzystających z usług.

 


Link do informacji nt. realizowanego projektu:
Model Mobilnego Centrum Aktywizacji Zawodowej
- projekt innowacyjny rewalizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem
Rozwoju Regionalnego Partner z Bydgoszczy  przygotowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki priorytet VI  Rynek pracy otwarty dla wszystkich.


 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. \Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij