Przejdź do treści Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu
ul. Mątewska 17, 88-100 Inowrocław tel. (52) 35-92-400 fax: (52) 35-92-407 e-mail: kancelaria@pupinowroclaw.pl
Wyszukiwarka

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

REFUNDACJA KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGOJest to jeden z instrumentów rynku pracy, którego zadaniem jest wsparcie pracodawców zamierzających zatrudnić bezrobotnych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy  w Inowrocławiu. Starosta ze środków Funduszu Pracy może zrefundować pracodawcy koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Środki te stanowią pomoc publiczną udzieloną w ramach pomocy de minimis. Wobec powyższego nie refunduje się kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w zakresie krajowego transportu osób taksówkami.

PUP w Inowrocławiu dokonuje oceny materiału przedstawionego przez wnioskodawcę i na tej podstawie podejmuje decyzję o przystąpieniu bądź nie do umowy.

PUP w Inowrocławiu może przeprowadzić wizytację wstępną w miejscu, w którym ma być utworzone nowe stanowisko pracy.

Dyrektor PUP w Inowrocławiu celem wstępnego rozpatrywania wniosków może powołać Komisję, składającą się z pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

Komisja jest organem opiniodawczym Dyrektora PUP w Inowrocławiu powołanym do celów rozpatrywania i wstępnego opiniowania wniosków w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Ostateczna akceptacja lub odmowa przyjęcia wniosku należy do Dyrektora PUP.

Wnioskodawca jest zobowiązany złożyć zabezpieczenie zwrotu zrefundowanych środków wraz z ustawowymi odsetkami na wypadek w szczególności: 
niezatrudnienia na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres 24 miesięcy; nieutrzymania przez okres 24 miesięcy stanowisk pracy utworzonych w związku z przyznaną refundacją, złożenia niezgodnych z prawdą oświadczeń, o których mowa w § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej. Formami zabezpieczenia zwrotu przez pracodawcę zrefundowanych kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego może być: poręczenie; weksel z poręczeniem wekslowym (aval); gwarancja bankowa; zastaw na prawach lub rzeczach; blokada rachunku bankowego; akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika. Oceny zabezpieczenia dokonuje PUP w Inowrocławiu.  Szczegółowe zasady dotyczące zabezpieczeń opisane są w Regulaminie.

Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem wniosku oraz zabezpieczeniem umowy refundacji ponosi beneficjent pomocy.

Do zakupów, które mogą być zakwalifikowane jako koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego zalicza się wydatki ściśle związane i poniesione na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy.

Do kosztów, o których mowa wyżej, nie zalicza się w szczególności wydatków i kosztów: 
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (np. składki ZUS, obciążenia podatkowe, opłaty związane z najmem lokalu, raty i odsetki od udzielonych pożyczek, raty leasingowe itp.); poniesionych na towar, szkolenia, samochód osobowy, remont lub adaptację pomieszczenia; poniesionych na zakup (odsprzedaż) urządzeń, maszyn, mebli, środka transportu nabytych w ramach umów kupna-sprzedaży od współmałżonka, rodzeństwa, krewnych lub powinowatych w linii prostej; W przypadku zakupu sprzętu (rzeczy) na podstawie umowy kupna – sprzedaży honorowane są wyłącznie umowy powyżej 1.000,00 zł potwierdzone przez Urząd Skarbowy. W uzasadnionych przypadkach Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu może zażądać oceny technicznej rzeczoznawcy z dokonaną przez niego wyceną.

Dokumenty wystawione w języku obcym wymagają tłumaczenia przez osobę uprawnioną.

Koszty oceny, wyceny rzeczoznawcy oraz tłumaczenia pokrywa Wnioskodawca.

W indywidualnych, wyjątkowych oraz uzasadnionych przypadkach komisja rozpatrująca wnioski lub Dyrektor PUP w Inowrocławiu może odstąpić od stosowania zapisów dotyczących ograniczeń, o których wyżej mowa.

Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego może być uwzględniony przez Starostę w przypadku spełnienia przez pracodawcę następujących warunków:  prowadzenie działalności gospodarczej, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, z tym że do okresu prowadzenia działalności gospodarczej nie wlicza się okresu zawieszenia działalności gospodarczej; niezaleganie w dniu złożenia wniosku z wypłacaniem w terminie wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem w terminie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych niezaleganie w dniu złożenia wniosku z opłacaniem w terminie innych danin publicznych;  nieposiadanie w dniu złożenia wniosku nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych; niekaralności w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) nieznajdowaniu się w trudnej sytuacji ekonomicznej, w rozumieniu Komunikatu Komisji – wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania                    i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 224 z 01.10.2004,                 str. 2); nierozwiązaniu, w okresie 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, stosunku pracy         z pracownikiem za wypowiedzeniem dokonanym przez podmiot Wniosek o refundację może być uwzględniony przez Starostę w przypadku, gdy podmiot spełnia łącznie warunki, o których mowa wyżej oraz złoży kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek.

O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku Starosta powiadamia podmiot na piśmie w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. W przypadku nieuwzględnienia wniosku Starosta podaje przyczynę odmowy.

Podmiot zamierzający wyposażyć lub doposażyć stanowisko pracy dla skierowanego bezrobotnego może złożyć do starosty właściwego ze względu na siedzibę tego podmiotu lub ze względu na miejsce wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego wniosek o refundację, wraz z kompletem wymaganych dokumentów, które to są wymienione w Regulaminie.

Wnioskodawca zobowiązany jest w trakcie trwania umowy umożliwić uprawnionym pracownikom PUP w Inowrocławiu dokonywania kontroli w zakresie wykorzystania przyznanych środków zgodnie z przeznaczeniem.

Refundacji nie udziela się, jeżeli łącznie z inną pomocą ze środków publicznych niezależnie od jej formy i źródła pochodzenia, w tym ze środków z budżetu Unii Europejskiej, udzieloną w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych, spowoduje przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy określonej dla danego przeznaczenia pomocy.

Refundacja jest dokonywana po przedłożeniu przez podmiot rozliczenia i udokumentowania poniesionych w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia zatrudnienia skierowanego bezrobotnego kosztów na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy, zatrudnieniu na tym stanowisku skierowanego bezrobotnego oraz spełnieniu innych warunków określonych w zawartej umowie.

Rozliczenie poniesionych i udokumentowanych przez podmiot kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy jest dokonywane w kwocie brutto.

W przypadku złożenia wniosku niekompletnego (niewypełnionego, bez załączników) Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu może wezwać wnioskodawcę do niezwłocznego usunięcia braków. Wnioski o refundację rozpatrywane są zgodnie z kolejnością wpływu, niemniej jednak pierwszeństwo w przyznaniu posiadają podmioty, które nie korzystały dotychczas z refundacji bądź dofinansowań lub innej pomocy publicznej udzielonej przez PUP w Inowrocławiu.

Realizacja w miarę posiadanych środków.

Podstawa prawna:
ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 69, poz. 415 z późn. zm.); rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2009 r.            w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2009r. Nr 62 poz. 512); rozporządzenie Komisji (WE) NR 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404)   więcej

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. \Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij