Przejdź do treści Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu
ul. Mątewska 17, 88-100 Inowrocław tel. (52) 35-92-400 fax: (52) 35-92-407 e-mail: kancelaria@pupinowroclaw.pl
Wyszukiwarka

Prace Społecznie Użyteczne

Prace społecznie użyteczne

    Prace Społecznie Użyteczne oznaczają prace organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.
Kto może być skierowany do wykonywania prac społecznie użytecznych? Osoba bezrobotna, bez prawa do zasiłku, która korzysta ze świadczeń pomocy społecznej. Dodatkowo do wykonywania prac społecznie użytecznych mogą być kierowane również osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielniania, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach w wyniku skierowania powiatowego urzędu pracy. Przy przydziale prac społecznie użytecznych uwzględnia się wiek bezrobotnego, stan jego zdrowia, oraz w miarę możliwości posiadane kwalifikacje. Kierownik ośrodka pomocy społecznej sporządza listę bezrobotnych bez prawa do zasiłku, którzy mogą zostać skierowani do wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie gminy i przesyła ją do właściwego miejscowo powiatowego urzędu pracy. Czas i miejsce wykonywania prac. Prace społecznie użyteczne wykonywane są w miejscu zamieszkania lub pobytu bezrobotnego w wymiarze do 10 godzin tygodniowo. Świadczenia za wykonaną pracę społecznie użyteczną. Bezrobotnemu nieposiadającemu prawa do zasiłku przysługuje świadczenie w wysokości nie niższej niż 6,80 zł za każdą godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych. Świadczenie nie przysługuje za okres niewykonywania pracy, w tym także za okres udokumentowanej niezdolności do pracy. Świadczenie jest wypłacane przez gminę lub podmiot, w którym organizowane są prace, w okresach miesięcznych z dołu. Prawa i obowiązki osoby wykonującej prace społecznie użyteczne. Osoba wykonująca prace jest objęta ubezpieczeniem zdrowotnym( z tytułu posiadania statusu osoby bezrobotnej) oraz ubezpieczeniem wypadkowym. Osoba wykonująca prace społecznie użyteczne zachowuje status osoby bezrobotnej gdyż między podmiotem, w którym są organizowane prace a osobą bezrobotną nie nawiązuje się żaden stosunek pracy. W okresie wykonywania prac społecznie użytecznych bezrobotny przestrzega ustalonego w miejscu wykonywania pracy porządku i dyscypliny oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Odmowa wykonywania prac społecznie użytecznych. Konsekwencją jest pozbawienie statusu bezrobotnego, który odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji wykonania prac społecznie użytecznych. Pozbawienie statusu bezrobotnego następuje również w przypadku przerwania z własnej winy wykonywania prac społecznie użytecznych oraz w przypadku, gdy osoba bezrobotna po skierowaniu nie podjęła wykonywania prac społecznie użytecznych. Tryb organizowania prac społecznie użytecznych. Gmina sporządza roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w terminie do 31 stycznia każdego roku i przesyła go właściwemu miejscowo staroście i kierownikowi ośrodka pomocy społecznej. Starosta zawiera z gminą porozumienie dotyczące wykonywania prac społecznie użytecznych. Refundacja świadczeń. Starosta na wniosek gminy dokonuje refundacji ze środków Funduszu Pracy części wydatków poniesionych na wypłaty świadczeń pieniężnych wypłaconych osobom bezrobotnym wykonującym prace społecznie użyteczne. Refundacja dokonywana jest w wysokości wynikającej z porozumienia, jednak nie wyżej niż 60 % minimalnej kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu. Dokumenty do pobrania
Realizacja w miarę posiadanych środków. więcej

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. \Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij