Przejdź do treści Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu
ul. Mątewska 17, 88-100 Inowrocław tel. (52) 35-92-400 fax: (52) 35-92-407 e-mail: kancelaria@pupinowroclaw.pl
Wyszukiwarka

Obowiązki osoby kierowanej na szkolenie

Obowiązki osoby kierowanej na szkolenie 
 1. Osoba kierowana w związku z uczestnictwem w szkoleniu bądź w zakresie aktywnego poszukiwania pracy, zobowiązuje się do:
  1. uczestnictwa w szkoleniu przez okres wynikający z harmonogramu zajęć, systematycznego realizowania programu i przestrzegania regulaminu obowiązującego w ośrodku szkoleniowym,
  2. ukończenia szkolenia w przewidzianym terminie,
  3. przedstawienia w PUP dokumentu stwierdzającego ukończenie szkolenia,
  4. w przypadku szkolenia z zakresu aktywnego poszukiwania pracy zaświadczenie o ukończeniu szkolenia może być wydane , jeżeli uczestnik zrealizował wszystkie zadania przewidziane programem szkolenia, a jego obecność w zajęciach w każdej części szkolenia, była nie niższa niż 80% liczby godzin określonych programem szkolenia
  5. każdorazowego usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach szkoleniowych
 2. W przypadku nieobecności na szkoleniu spowodowanej chorobą, pobytem w szpitalu lub koniecznością osobistego sprawowania opieki nad członkiem rodziny o których mowa w przepisach o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, osoba kierowana jest obowiązana do przedstawienia w PUP odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego ( ZUS ZLA).
 3. W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w pkt.2, osoba kierowana jest  obowiązana do powiadomienia PUP o niezdolności do pracy, w terminie 2 dni od dnia wystawienia zaświadczenia lekarskiego, oraz dostarczenie wymaganego zaświadczenia w terminie 7 dni od dnia jego wystawienia.
 4. Nieprzedstawienie zaświadczenia w wymaganej formie skutkuje pozbawieniem statusu bezrobotnego z pierwszym dniem niezdolności do pracy.
 5. Osoba kierowana jest  zobowiązana  zawiadomić PUP - w ciągu 7 dni – o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub pozarolniczej działalności gospodarczej oraz zaistnienia innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego lub prawa do  stypendium.
 6. Bezrobotny jest obowiązany do składania lub przesłania powiatowemu urzędowi pracy pisemnego oświadczenia o przychodach pod rygorem odpowiedzialności karnej oraz innych dokumentów niezbędnych do ustalenia jego uprawnień do świadczeń przewidzianych w ustawie w terminie 7 dni od uzyskania przychodów.
 7. W przypadku gdy do dnia poprzedzającego wypłatę stypendium, bezrobotny nie przedłoży wymaganego oświadczenia o uzyskanych przychodach, wypłata tych świadczeń zostaje wstrzymana do czasu złożenia wymaganego dokumentu.
 8. Bezrobotny, który z własnej winy przerwał szkolenie, zostaje pozbawiony statusu bezrobotnego od dnia przerwania na okres:
  1. 120 dni w przypadku pierwszej odmowy,
  2. 180 dni w przypadku drugiej odmowy,
  3. 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy.
 9. Osoba kierowana na szkolenie, która z własnej winy nie ukończyła szkolenia,  obowiązana jest do zwrotu kosztów szkolenia z wyjątkiem sytuacji, gdy przyczyną nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.
 10. Kosztem szkolenia jest:
  1. należność przysługująca instytucji szkoleniowej,
  2. koszt ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków,
  3. koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia,
  4. koszty badań lekarskich i psychologicznych,
  5. koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu.
 11. Osoba, która pobrała nienależne świadczenie pieniężne, jest obowiązana do zwrotu, w terminie 14 dni, od dnia doręczenia decyzji, kwoty brutto otrzymanego świadczenia.

 

Nienależnie pobrane świadczenie to:

 • świadczenie wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie prawa do jego pobierania, jeżeli pobierający
 • świadczenie był pouczony o tych okolicznościach,świadczenie wypłacone na podstawie nieprawdziwych oświadczeń lub sfałszowanych dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd PUP przez osobę pobierającą świadczenie,
 • stypendium  wypłacone osobie za okres, za który nabyła prawo do emerytury, świadczenia przedemerytalnego, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty rodzinnej, renty socjalnej, zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego (jeżeli organ rentowy nie pomniejszył świadczenia o kwotę wypłaconego stypendium )
 • koszty szkolenia nieukończonego z własnej winy,
 • świadczenie wypłacone za okres po śmierci uprawnionego.

Kwoty nienależnie pobranych świadczeń podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Starosta może odroczyć termin płatności lub rozłożyć na raty umorzyć te należności w całości albo w części, jeżeli wystąpiła jedna z przesłanek: nienależnie pobrane świadczenie albo po zasięgnięciu opinii powiatowej rady zatrudnienia,

 • w postępowaniu egzekucyjnym lub na podstawie innych okoliczności czy dokumentów stwierdzono, że osoba, która pobrała nienależne świadczenie, nie posiada majątku z którego można
 • dochodzić należności,dochodzenie należności mogłoby pozbawić osobę, która pobrała nienależnie świadczenie, albo osobę pozostającą na jej utrzymaniu niezbędnych środków utrzymania,
 • osoba, która pobrała nienależne świadczenie, zmarła nie pozostawiając majątku, z którego można dochodzić należności,
 • zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty nienależnie pobranego świadczenia, przewyższającej wydatki egzekucyjne.
 
Skutki odmowy udziału w szkoleniu
Bezrobotny, który bez uzasadnionej przyczyny odmówił udziału w szkoleniu lub po otrzymaniu skierowania nie podjął szkolenia zostaje pozbawiony statusu bezrobotnego od następnego dnia po dniu
 • 120 dni w przypadku pierwszej odmowy,
 • 180 dni w przypadku drugiej odmowy,
 • 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ze zmianami ( tekst jednolity z 2008 r. Dz. U. Nr 69, poz. 415 z późniejszymi zmianami )
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów w warunków prowadzenia usług rynku pracy ( Dz. U. Nr 177 poz. 1193)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego ( Dz. U. Nr 136 poz. 1118 )

 

Załączniki:

 1. Obowiazki_osoby_kierowanej_na_szkolenie_794d1228cfcc5fedbf10b3d639f2445c.pdf

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. \Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij