Przejdź do treści Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu
ul. Mątewska 17, 88-100 Inowrocław tel. (52) 35-92-400 fax: (52) 35-92-407 e-mail: kancelaria@pupinowroclaw.pl
Wyszukiwarka

Od pomysłu do własnej firmy

Urząd Miasta Inowrocławia wspólnie z Polską Fundacją Przedsiębiorczości (PFP) – jako instytucją wspierającą rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), mają przyjemność zaprosić Państwa na bezpłatne szkolenie pt. „Od pomysłu do własnej firmy”. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z głównymi elementami, przesłankami rozpoczynania oraz prowadzenia działalności gospodarczej (m.in. osobowość przyszłego przedsiębiorcy, analiza własnego pomysłu, tworzenie biznesplanu).

więcej

Mobilni na rynku pracy

PUP w Inowrocławiu informuje, że trwa ostatni nabór do projektu „ Mobilni na rynku pracy- programu aktywizującego dla osób bezrobotnych z województwa kujawsko-pomorskiego” realizowanego przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział Bydgoszczy. Tym razem możliwość odbycia stażu zawodowego we Włoszech. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty.

więcej

Środa z Funduszami

PUP w Inowrocławiu informuje, że Kujawsko-Pomorskie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w najbliższą środę, tj. 9 listopada organizują spotkania informacyjne z cyklu „Środa z Funduszami”. Jedno z takich spotkań zostanie zorganizowane w Inowrocławiu.

więcej

Nabór wniosków na dotacje dla młodych

Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu ogłasza otwarty nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Nabór rozpocznie się 6 października 2016 r. i będzie trwał do momentu jego odwołania. Wsparciem w ramach dodatkowego naboru zostanie objętych 10 osób bezrobotnych do 30 roku życia.

więcej

Aktualności więcej artykułów

Zapraszamy pracodawców do składania wniosków na organizację staży

PUP w Inowrocławiu ogłasza otwarty nabór wniosków na organizację staży dla osób bezrobotnych, które nie ukończyły 30 roku życia i zaprasza pracodawców do składania wniosków. Pierwsze sześciomiesięczne staże rozpoczną się już w kwietniu. więcej

Giełda Pracy

GIEŁDA PRACY – OPERATOR MASZYN

więcej

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY - finansowanie kształcenia pracowników i pracodawców

  Dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w roku 2017
ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Wnioski na aktualnych drukach przyjmowane będą  od dnia 27 lutego 2017r. do dnia 3 marca 2017r. Wnioski będą rozpatrywane po zakończeniu naboru, nie decyduje kolejność wpływu wniosków.   Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania środków KFS w roku 2017 1. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna; 2. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie
lub województwie zawodach deficytowych; 3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej. W 2017 roku środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego będące w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy mogą zostać przeznaczone na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, na które składają się: określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS, kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień  zawodowych, badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem; Pracodawca może otrzymać środki na sfinansowanie: - w wysokości 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika, - w wysokości 100% kosztów kształcenia ustawicznego - jeżeli należy do grupy mikroprzedsiębiorców, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.
O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszyscy pracodawcy. PRACODAWCA to jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika. Nie jest pracodawcą osoba prowadząca działalność gospodarczą niezatrudniająca żadnego pracownika (zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). Finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy, udzielane pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu prawa konkurencji Unii Europejskiej, stanowi pomoc de minimis, o której mowa we właściwych przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. Pracodawca będący przedsiębiorcą dołącza do wniosku o zawarcie umowy na dofinansowanie kształcenia ustawicznego dokumenty pozwalające na ocenę spełniania warunków dopuszczalności pomocy de minimis.
Pracodawca zainteresowany uzyskaniem środków na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy składa wniosek w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności. Wnioski pracodawców rozpatrywane są  po zakończeniu naboru i w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku pracodawca zostaje poinformowany o sposobie jego rozpatrzenia. Przy rozpatrywaniu wniosku uwzględnia się: 1) zgodność dofinansowania działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania  środków KFS na dany rok; 2) zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego  z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy; 3) koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku; 4) posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków  KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego; 5) w przypadku kursów- posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego; 6) plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS; 7) możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku.   Szczegółowe informacje udzielane są na pok. 320 III piętro oraz pod nr tel. 052 3592443 Wnioski należy składać w kancelarii PUP pok. 204 II piętro.  

więcej

Od pomysłu do własnej firmy

Urząd Miasta Inowrocławia wspólnie z Polską Fundacją Przedsiębiorczości (PFP) – jako instytucją wspierającą rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), mają przyjemność zaprosić Państwa na bezpłatne szkolenie pt. „Od pomysłu do własnej firmy”. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z głównymi elementami, przesłankami rozpoczynania oraz prowadzenia działalności gospodarczej (m.in. osobowość przyszłego przedsiębiorcy, analiza własnego pomysłu, tworzenie biznesplanu).

więcej

Propozycje urzędu

Formy aktywizacji

Informacje ogólne

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij